Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

31.05.2006   Како до моето наследство
Како до моето наследство

1. Основни поими
2. Кои се наследници
3. Наследни правана брачниот другар
4. Кои се нужнинаследници?
5. Тестамент
6. Располагање со оставина за време на живот:
Договор за отстапувањеи располагање со имот за време на живот
Договор за доживотнаиздршка
Договор за дар

7. Здобивање со оставина иоткажување од наследство
8. Дополнително пронајденимот


1. Основни поими


Наследувањето претставува пренос на имототна едно лице (во случај на негова смрт) врз другилица (негови наследници).

Оставина е имотот кој по смртта на едно лице се пренесува на неговите наследници.

Оставител е лицето чија што оставина сепренесува на неговите наследници.

Правото на наследување настанува во моментотна смртта на оставителот.

Наследувањето може да се оствари врз основана закон и врз основа на тестамент.


2.Кои сенаследници

Како наследници на оставителот можат да сејават:

сите негови потомци

неговите посвоеници и нивните потомци

неговиот брачен другар

неговите посвоители

неговите родители

неговите браќа и сестри и нивнитепотомци и

неговите дедовци и баби и нивните потомци.

Сите овие лица не можат истовремено да сејават како наследници, туку истите ќе бидатповикани по еден определен ред (таканаречен законски ред на наследување), чија применадоаѓа секогаш кога оставителот лично сам ненаправил распоред на својот имот по неговата
смрт.

I. Прв наследен ред:

Потомци
Брачен другар.

Овие наследници ја наследуваат оставината наеднакви делови. Во оваа смисла оставината седели на онолку наследни делови колку што имаат ќерки и синови оставителот, додавајќиуште еден дел за надживеаниот брачен другар.

Симболите во наследното право означуваат:

м машки лица кои го надживеалеоставителот
ж женски лица кои го надживеалеоставителот
у лица кои се умрени пред оставителот
о оставител

Пример:
Ако по смртта на оставителот останале два синаи една ќерка, заедно со брачниот другар наоставителот, оставината ќе се подели на четири еднакви дела т.е. секој од нив ќе добие по една четвртина од оставината.
Види шема бр. 1.

Додека пак делот од оставината што би му припаднал на умреното дете на оставителот, (попат на т.н.правото на претставување) го наследуваат неговите деца, внуците на оставителот, делејќи го меѓу себе на еднаквиделови, и така редум додека има потомци одоставителот.

Види шема бр.2.

II. Втор наследен ред

Родителите на оставителот со неговитепотомци и

Неговиот брачен другар.

Доколку умрениот не оставил потомци, тогашоставината ја наследуваат неговите родителии неговиот брачен другар. Родителите на умрениот наследуваат една половина одоставината поделена на еднакви делови, автората половина ја наследува брачниот другар на умрениот.

Види шема бр. 3.

Ако обата родители на оставителот умреле пред оставителот, а не оставил ниту еден потомок,целата оставина ја наследува надживеаниот
брачен другар на оставителот.

Ако по умрениот не останал брачен другар, родителите на умрениот ја наследуваат целатаоставина на еднакви делови.

Браќата и сестрите на оставителот, како и нивните потомци стануваат наследници одвториот наследен ред, само на местото на едниот или на двата родитела на оставителот, според правилата што важат за случај когаумрениот го наследуваат неговите деца и другите потомци.

III. Трет наследен ред

Бабите и дедовците на оставителот сонивните потомци.

Најпрвин оставината во овој ред се дели на дваеднакви дела од кои едниот го наследуваатдедото и бабата на оставителот по татко, а
другиот дедото и бабата на оставителот помајка.

Понатаму дедото и бабата по татко, како идедото и бабата по мајка на оставителот, годелат својот наследен дел меѓу себе на еднакви делови, добивајќи секој по една четвртина одоставината. Доколку пак дедото или бабата одтатковата лоза или од мајчината лоза умреле пред оставителот, тогаш нивниот дел одоставината го наследуваат нивните деца,нивните внуци и нивни потомци, ако го надживеале оставителот.

Види шема бр.4

3.Наследни права на брачниот другар


А. Губење на наследните права на брачниотдругар.

Правото на наследување меѓу брачните другарипрестанува со развод и со поништување набракот.

Брачниот другар нема право на наследство ако:

Оставителот поднел тужба за развод набракот, а по неговата смрт се утврдидека таа тужба била основана, или пак брачниот другар и оставителот поднелеспогодбен предлог за развод на бракот а до смртта наоставителот постапката по тој предлог не е завршена;

Неговиот брак со оставителот билпоништен по смртта на оставителот,од причини за кои надживеаниот брачен другар знаел вовремето на склучување набракот; и

Неговата заедница на живот сооставителот трајно престанала понегова вина или во спогодба наоставителот.


Б. Право на зголемување на наследниотдел.

Доколку брачниот другар кој нема средства заживот е повикан на наследство со наследницитеод вториот наследен ред - родителите на оставителот и нивните потомци, судот може да одлучи да таквиот брачен другар наследи и едендел од оставината кој според законот треба даго наследат другите наследници. Судот можеда одлучи брачниот другар да ја наследи целатаоставина ако таа има толку мала вредност и сонејзина делба брачниот другар би западнал во оскудност.

Лица кои живееле во трајна заедница (заедница која траела најмалку 5 години и тоа непрекинато се до смртта на оставителот) имаат право на наследување, согласно Законот занаследување.

4.Кои сенужни наследници


Нужни наследници се:

децата на оставителот

неговите посвоеници и

неговиот брачен другар.

Нужните наследници имаат право на дел од
оставината што се вика нужен дел.

Нужниот дел на потомците, посвоениците и набрачниот другар изнесува една половина, анужниот дел на другите наследници една третина од оној дел што како законски би имприпаднал.

5. Тестамент


Тестаментот е правен акт, направен од страна на завештателот, со кој тој вршираспределба на својот имот за случај на смрт.

Завештател е лицето кое во својот тестамент слободно без закана ја изјавува својата волја.

Наследник е лице кое го определилзавештателот да го наследи целиот негов имотили дел од имотот.

А. Форми на тестамент

Тестаментот може да биде:
Своерачен
Судски
Меѓународен
Устен тестамент

Тестаментот најчесто се составува во писменаформа, при што завештателот соверачно гопотпишува.

Б. Содржина на тестаментот

Завештателот со тестаментот може даопредели еден или повеќе наследници, даостави еден или повеќе легати, да нареди некој предмет или право или дел од оставината илицелата оставина да се употреби за постигањена некоја дозволена цел, како и да го оптовари со некоја должност лицето на кое му оставанекоја корист од оставината.

В. Судски тестамент

Тестамент на завештателот, по неговокажување може да состави судија на основенсуд, кој претходно ќе го утврди идентитетот на завештателот. Откако завештателот ќе гопрочита и потпише ваквиот тестамент, судијата на самиот тестамент ќе потврди дека завештателот во негово присуство го прочитали го потпишал.

Во случај завештателот да не е во состојба да го прочита тестаментот што му го составилсудијата, истиот ќе му го прочита на завештателот во присуство на двајца сведоци.

Како сведоци можат да се јават полнолетнилица на кои не им е дземена деловнатаспособност, кои знаат да читаат и пишуваат, и кои го разбираат јазикот на кој е напишантестаментот.

Ништовен е тестаментот ако завештателот билнатеран со закана или присилба да го состави.

Г. Прогласување на тестаментот

Тестаментот што го оставил умрениот му седоставува на судот за прогласување. Судот накого му е предаден тестаментот, кога ќе утврди дека неговиот составувач е умрен, должен е да го отвори тестаментот без да го повредипечатот, да го прочита и за тоа да состави записник. Со тоа тестаментот е прогласен.

Д. Легат

Завештателот може со тестаментот, покрајдругото, да му наложи на наследникот, од онашто му е оставено, да му даде некој предмет или да му исплати сума пари на определенолице. Ваквото завештание на оставителот сенарекува легат, а лицето за кое е наменето легатар.

Правото да бара да му се изврши легатот,легатарот го стекнува со моментот на смрттана завештателот.

Примерок на:
ТЕСТАМЕНТ

Јас, долупотпишаниот_____________како човек во поодминати години, додека сум при чистасвест и здрав разум сакам да направам распределба на својот имот во случај на смрт, па заради тоа ________200_ година, госоставувам овој тестамент. Во својот живот сум
се женел два пати, и од првата сега покојнажена по име ___________ имам две деца и тоа 1.___________и 2.___________, а од сегашната жена имав едно дете по име______________, сега покојно, од кое имам внук по име ____________. Со желба после мојата смрт да нема расправијаза мојот имот, определувам да биде наследен на следниов начин:

1. На својата жена и го оставам следното: ............................ (да се опишат недвижностите и подвижнитепредмети),

2. На своето дете________од првиот брак, му го оставам следното....(да се опише што се остава),

3. На своето дете___________од првиот брак муго оставам следното...( да се опише што се остава)

4. На мојот внук_________од сега покојното ми дете, му го оставам следното.....( да се опишешто се остава)

На двете свои деца од првиот брак, на кои им го оставам во наследство и станот наул.________бр.___ во _______, им наложувам на мојот внук по име_____________кој е син намојата покојна сестра_____________, да муплаќаат месечно определен износ во висина од киријата што може да биде од издавањето натој стан под наем додека тој студира, а најдоцна додека не наврши 26 години возраст.

Ова е мојата последна волја и сакам да се изврши така како што е определено во овојтестамент.

Забелешка: Ако тестаментот е напишан своерачно на крајот да се додаде и следното:

Овој тестамент го напишав и потпишавсвоерачно. (Во тој случај не е потребно потписотна завештателот да го заверат двајца сведоци).

ЗАВЕШТАТЕЛ,______________

Ние, двајца сведоци, со својот потпис потврдуваме дека лицето________ ја потпишагорната исправа во наше присуство, изјавувајќи при тоа дека тоа е негов тестамент.


6.Располагање сооставината за време живот

А. Договор за отстапување ираспределба на имотот за време наживотот
Предокот може со договор уште за време наживотот да им го отстапи и раздели својот имотна своите деца и на своите потомци. Ова отстапување и распределба на имотот се полноважни само ако со тоа се согласиле ситедеца и другите потомци на отстапителот, кои според законот ќе бидат повикани да јанаследат неговата оставина.

Отстапениот имот не влегува во оставината. Имено, доколку предокот (кој уште за време наживотот извршил отстапување и распределба
на својот имот) умре, неговата оставина ќе ја сочинуаат само оние нешта што не билеопфатени со отстапувањето и со распределбата,
како и добрата со кои дополнително се здобил. Ако брачниот другар не биде опфатен со овојдоговор, неговото право на нужен дел останува
негибнато.

Примерок на:
ДОГОВОР ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ИМОТОТ УШТЕ ЗА ЖИВОТОТ

Склучен на _________200__година, меѓу:

1. Отстапителот на имотот__________________ од_______со стан на ул.________________бр.__ (во натамошниот текст : отстапител) и

2._________ од_________со стан наул.__________бр.__

3.___________од_________со стан на ул.__________бр.__

4.___________од_________со стан наул.__________бр.__

Согласност на овој договор дава и брачната другарка на отстапителот по име_________, којаи го потпишува овој договор.

1. Со овој договор отстапителот врши отстапување и распределба на дел од својотимот уште за животот, и им го распределува на своите потомци, од кои вториот и третиотдоговарач се негови деца, а четвртиот договарачму е внук од порано починатиот син по име_______.

2. Отстапувањето и распределбата на имототуште за животот, отстапителот го врши наследниов начин:

а. На синот_____ му ги отстапува следниве недвижности и подвижни предмети....( да сенабројат);

б. На ќерката_____ и ги отстапува следниве недвижности и подвижни предмети.... ( да сенабројат)

в. На внукот_________му ги отстапува следните недвижности и подвижни предмети...(да сенабројат).

3. Со заверувањето на овој договор од страна на судот, на отстапените недвижности иподвижни предмети, потомците на отстапителотстекнуваат право на сопственост и тие им се предаваат во владение, а потомците сеовластени врз основа на овој договор да извршат пренос на правото на сопственост одиме на отстапителот на свое име.

4. Отстапениот го задржува правото на плодоползување за себе како и за својатабрачна другарка и тоа доживотно, на четворособниот стан на ул. _______бр.__во______, кој им е отстапен на сите тројца потомцина по една третина. Во случај неговата брачна другарка да го надживее, потомците се должнида и обезбедат плодоползување на конфоренстан од најмалку 1050 мкв., во подрачје на градот според нејзинатажелба.

6. Вредноста на отстапениот имот се проценувана износ од _________денари.

7. Овој договор е склучен во потребниот бројистоветни примероци, од кои по еден запотписниците, а другите за службена употреба.

Отстапител: Потомци:
_____________
1.____________
Брачна другарка 2.____________
на отстапителот 3.____________
___________


Б. Договор за доживотна издршка

Договорот со кој едниот договарач се обврзувада го издржува доживотно другиот договарач,или некое трето лице, а во кој другиот договарачизјавува дека му го остава целиот имот или еден негов дел во наследство е договор за доживотнаиздршка.

Со овој договор не се наследува. Имено, овојдоговор претставува договор за отуѓување сонадоместок на сите недвижни ствари што му
припаѓаат на примателот на издршката вовремето на склучувањето на договорот, или наопределен дел од тие ствари, чие предавањена давателот на издршката е одложено досмртта на примателот на издршката.

Договорот за доживотна издршка се составуваво писмена форма и се заверува од судија.

Договорот за доживотна издршка може да сераскине ако:

Договорните страни спогодбено изразат желба да го раскинат договорот за доживотна издршкаи откако започнало неговото извршување;

Според договорот за доживотна издршка договорувачите живеат заедно, па нивнитеодноси толку се растројат што заедничкиот живот станал неподнослив;

Секоја странка може да бара раскин надоговорот ако другата страна не ги извршувасвоите обврски.

Во случај на смрт на давателот на издршкатанеговите обврски преминуваат на неговиотбрачен другар и на неговите потомци што се
повикани на наследство, ако тие се согласат со тоа. Меѓутоа доколку тие не се согласат да сепродолжи договорот за доживотна издршка,
договорот се раскинува.

Примерок на:
ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА

Склучен пред Основниот суд во ______ на200_година меѓу:

1. Примателот на издршката_____од______ состан на ул.________ бр.__ (во натамошниот текст:примател на издршката),и

2. Давателот на издршката_____од____со станна ул._________ бр.____(во натамошниот текст:давател на издршката).

1. Примателот на издршката и неговата сопругасе во поодминати години, а поради нарушенотоздравје, имаат потреба од чување и негувањеод друг и затоа, за да си обезбеди подобарпомин во наредните години за себе и својата сопруга, го склучува овој договор за доживотнаиздршка.

2. Примателот на издршката е сопственик наследните недвижности....( да се набројат сопоблиски ознаки). Покрај тоа, примателот наиздршката е сопственик на следните подвижни предмети...( да се набројат со поблиски ознаки).

3. Со овој договор странките се договоријадавателот на издршката и неговата______доживотно да ги издржува примателот на издршката и неговата сопруга, да ги чува инегува, да им приготвува јадење, да ги пере ида ја одржува хигиената во станот, како и личната хигиена на примателот на издршката инеговата сопруга. Во случај на болест да имобезбеди лекарска помош и лекување, да се грижи навреме да бидат наплатени сите негови финансискиобврски, и во случај на смрт да им приредипристоен закоп. Гробот да го уреди со подигнување на надгробен споменик и да дававообичаени задушнини.

Обврските на овој договор, давателот на издршката ќе ги извршува и кон сопругата на примателот на издршката, во случај таа да го надживее примателот на издршката.

За возврат на тоа, примателот на издршката му го остава во наследство имотот - недвижноститеи подвижните предмети опишани во овојдоговор, под точка 2, врз кои, со денот на смрттана примателот на издршката, давателот наиздршката стекнува право на сопственост.

4. Вредноста на имотот од овој договор се проценува на_____денари.

5. Давателот на издршката може да бара војавните книги да се прибележат неговите праваод овој договор.

6. Овој договор се склучува во 5 истоветни примероци, од кои по два за секоја договорнастрана, а еден останува при неговата заверка, со што договорот влегува во сила.

Давател на дож. издршка:
____________________________

Примател на дож. издршка:
____________________________


В. Договор за дар

Со договорот за дар дарувачот се обврзува даму пренесе или му предаде на даропримачот восопственост определен предмет, или му отстапува некое право, или му отпушта долг, или му презема долг без надомест.

Договорот за дар се склучува во писмена форма.

Со овој договор не се наследува. Овој договор претставува договор со кој даропримачот му јаподарува односно предава во сопственост и владение недвижноста или подвижните предмети, така што по смртта на дарувачот овојдел од имотот за кој е склучен договор за дар не влегува во оставинската маса на дарувачотоставителот.

Овој договор, со кој дарувачот се обврзал на повремени давања, престанува со смртта надаропримачот. Во случај пак на смрт на давачот,обврските од овој договор не преминуваат на неговите наследници, освен ако неговитенаследници го прифатиле овој договор.

Дарувачот одговара за неисполнување насвојата обврска, за задоцнување на исполнувањето, ако е тоа со намера или е од негово крајно невнимание, како и за правните недостатоци на даруваниот предмет.

Дарувачот може да го раскине договорот и даго отповика договорот за дар, во случај когадаропримачот со своето однесување кон него или на нему блиско лице, покаже крајна неблагодарност, кое право воедно преминува и нанаследниците на дарувачот.

Примерок на:
ДОГОВОР ЗА ДАР НА МОТОРНО ВОЗИЛО
Склучен на 200__година, меѓу:
1) Дародавачот___________ од ______со стан на ул.__________бр.__ (во натамошниот текст:дародавач) и,

2) Даропримачот__________ од ________со стан на ул.____________ бр.__ (во натамошниот текст: даропримач)

1. Дародавачот, кој му е татко на даропримачот, е сопственик на моторното возило марка_______тип______, со број на мотор_______, број нашасија______, зафатнина на моторот______см/3, година на производство______, со рег.бр.______,кој го купи со договор за купопродажба -фактура бр._____ од _____200_ година на трговското претпријатие ___________.

2. Ова моторно возило дародавачот му гоподарува т.е. предава во сопственост ивладениебез надоместок на даропримачот со денот напотпишувањето на овој договор.

3. Дародавачот не може да го отповика овојподарок по ниеден основ.

4. Врз основа на овој договор, даропримачот ќе го регистрира автомобилот на свое име, со тоашто ќе ги сноси сите трошоци за регистрацијата.

5. Овој договор е склучен во пет истоветни примероци, од кои еден за дародавачот, три задаропримачот и еден за судот.

Даропримач,
_____________________

Дародавач,
_____________________


7. Здобивање сооставина и откажување од наследство

Со смртта на едно лице се отвара неговотонаследство.

Наследник може да биде само лице кое е живо во моментот на отворање на наследството.

Детето кое веќе е зачнато во моментот наотворањето на наследството, се смета зародено ако се роди живо.

Доколку има оставина, за расправање на истатасудот закажува рочиште по приемот насмртовницата. На тоа рочиштезаинтересираните страни се повикуваат сопокана.

Наследничка изјава е изјава што наследникотја дава пред судот со која се прифаќа или не сеприфаќа себеси за наследник на имотот напочинатиот.

Наследникот со наследничката изјава можесамо во свое име или и во името на своитепотомци:

- да се прифати за наследник, или
- да се откаже од наследство.

Наследничката изјава со која наследникот сеоткажува од наследство во корист на определеннаследник не се смета како откажување однаследство, туку како изјава за отстапување насвојот наследен дел. Ова откажување важидоколку наследникот во чија корист е тоасторено го прифати тој дел од наследството.

Изјавата за откажување од наследство или запримање на наследство не може да сеотповика.

Судот откако ќе утврди на кои лица им припаѓаправото на наследство, со решение ќе гипрогласи за наследници.

8.Што се случувасо дополнително пронајден имот


Дополнително пронајдениот имот наоставителот е оној имот кој не бил познат когабило донесено решението за наследување.

Судот таквиот имот ќе го распредели со ново решение така што:

ако наследник дал порано изјава дека сеоткажал од наследство, судот ќе го повикада даде нова изјава за новопронајдениот имот;

ако оставината порано не била расправаназатоа што оставителот не оставил имот илиоставината се состоела од подвижни предмети, а наследниците не барале да сеодржи расправа, судот ќе ја расправи
оставината ако новопронајдениот имот се состои од недвижности;

ако по правосилноста на решението занаследување се пронајде нов
тестамент,судот го прогласува и го доставувана оставинскиот суд, а тој ќе ги известизаинтересираните лица за прогласување и ќе ги предупреди дека своите права може да гиостварат во процес;

ако по правосилноста на решението занаследување се појави лице кое неучествувало во постапката за расправање на оставина, а како наследник полага право врзоставината, оставинскиот суд ќе го упати
таквото лице да ги остварува своите права во процес.

Назад