Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Одлуки на Врховниот Суд на Р.М.

Изберете суд или оставете го
полето празно за одлуки од овој суд:
Клучен збор:
Категорија и/или подкатегорија:
Дата:
од:   до:
12.06.2014 РЕВ2.бр.670/2013
                                                                                                   Рев2.бр.670/2013                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот, Васил Грчев, д-р Марика Матеска, Лидија Тасева и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, во правната работа на тужителот Садику Асим од с.Б., против тужените Догани Идриз, Догани Хазбие, Догани Орхан, Абази Садије и Незири Семра, сите од Г., за утврдување на неподобност на пресуда за извршување, вредност на спорот 600.000,00...
Повеќе...
12.06.2014 РЕВ2.бр.640/2013
                                                                                                                                                                                                                          Рев2.бр.640/2013                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот, Васил Грчев, д-р Марика Матеска, Лидија Тасева и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, во правната работа на тужителот Киро Стојанов од С., против тужената Жаклина Кајшарова од В., за утврдување на сопственост, по повод предлогот за повторување на постапката поднесен од тужителот, одлучувајќи по ревизијата на тужителот изјавена преку полномошникот Димитар Дангов, адвокат од С., против...
Повеќе...
11.06.2014 КЗЗ.бр.24/2014
Кзз.бр.24/2014                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Невена Крцковска Малинковска, – претседател на советот, д-р Џемали Саити, Јово Вангеловски, Ристо Катевеновски и Фаик Арслани – членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска – записничар, решавајќи по барањето за заштита на законитоста подигнато од Јавниот обвинител на Република Македонија IX.КОЗ.бр.89/14 од 26.05.2014 година, против пресудата на Основниот суд Кичево К.бр.140/13 од 26.11.2013 година и пресудата на Апелациониот суд Гостивар...
Повеќе...
10.06.2014 РЕВ1.бр.219/2014
            Рев1.бр.219/2014     ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот, Дане Илиев, Светлана Трајчовска, Лидија Тасева и Шпенд Деваја - членови на советот, во правната работа на тужителот РМ - Министерство за финансии - Управа за јавни приходи С., против тужениот ЕМО Институти ДООЕЛ С. во стечај, за утврдување на побарување, вредност на спорот 12.891.580,00 денари, одлучувајќи по ревизијата на тужителот изјавена против пресудата на Апелациониот суд Скопје ТСЖ.бр.710/14 од 28.03.2014 година, на седницата...
Повеќе...
09.06.2014 ВКЖ1.бр.3/2014
                        Вкж1.бр.3/2014                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Невена Крцковска Малинковска – претседател на советот, Јово Вангеловски, Ристо Катевеновски, Фаик Арслани и д-р Џемали Саити – членови на советот, со записничар Надица Серафимовска - виш судски соработник, одлучувајќи по жалбата на обвинетиот К.П. од С., изјавена преку бранителот Васил Арабаџиев, адвокат од С., против решението на Апелациониот суд Скопје КСЖ.бр.282/14 од 12.05.2014 година, по претходно прибавениот писмен предлог на Јавниот обвинител на Република Македонија КОЖ.бр.7/2014...
Повеќе...
05.06.2014 РЕВ1.бр.162/2014
Рев1.бр.162/2014     ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот, Дане Илиев, Васил Грчев, Лидија Тасева и Исамедин Лимани членови на советот, во правната работа на тужителот Република Македонија - Министерство за финансии, Управа за јавни приходи Регионална дирекција Ш., против тужениот Трговско друштво „Бисерка“ АД во стечај К., за утврдување на оспорено разлачно побарување, вредност на спорот 17.747.770,00 денари, одлучувајќи по ревизијата на тужениот изјавена преку...
Повеќе...
05.06.2014 РЕВ2.бр.356/2014
                                                                                                Рев2.бр.356/2014                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот, Васил Грчев, Светлана Тарјчовска, д-р Марика Матеска и Исамедин Лимани - членови на советот, во правната работа на тужителот Република Македонија, против тужената Марија Талеска од С., за раскинување на договор, исселување и предавање во владение, вредност на спорот 500.001,00 денари, одлучувајќи по ревизијата на тужителот изјавена преку законскиот застапник - Државен...
Повеќе...
05.06.2014 РЕВ1.бр.148/2014
                                       Рев1.бр.148/14     ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани - претседател на советот,Васил Грчев, д-р Марика Матеска, Лидија Тасева и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, во правната работа на тужителот Мајор Инокс - Васо ДООЕЛ во стечај Б., против тужениот ИМП ВИОР - РОСТФРЕИ АД О. во стечај, за утврдување на право, вредност на спорот 37.772.776,00 денари, одлучувајќи по ревизијата на тужениот, изјавена преку полномошникот...
Повеќе...
03.06.2014 РЕВ1.бр.199/2014
                                                                                                         Рев1.бр.199/2014                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани претседател на советот, Дане Илиев, Светлана Трајчовска, Милка Стефкова и Шпенд Деваја членови на советот, во правната работа на тужителот Акционеско друштво за производство, промет и услуги ХЕЛМАТЕКС увоз-извоз АД С. - во стечај, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги У.С.АЖУР ДООЕЛ увоз-извоз С.1, за долг, вредност на спорот 1.241.395,00 денари, одлучувајќи по...
Повеќе...
03.06.2014 РЕВ1.бр.179/2014
Рев1.бр.179/2014                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Киро Здравев - претседател на советот, Зирап Лимани, Дане Илиев, Светлана Трајчовска и Шпенд Деваја - членови на советот, во правната работа на тужителот Министерство за финансии - Царинска управа на РМ С., против тужениот Трговско друштво за производство, услуги и промет на големо и мало “Скок Трејд“ ДОО увоз - извоз С. во стечај, за утврдување на побарување износ од 23.115.404,00 денари, одлучувајќи по ревизијата...
Повеќе...
12345678910...