Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Одлуки на Врховниот Суд на Р.М.

Изберете суд или оставете го
полето празно за одлуки од овој суд:
Клучен збор:
Категорија и/или подкатегорија:
Дата:
од:   до:
31.03.2015 ПСРРГ.бр.23/2015
ПСРРГ.бр.23/2015                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Милка Стефкова - претседател на советот, Оливера Китанова-Мицевска и Џемали Саити членови на советот, постапувајки по барањето на подносителот   Љ.К. од С., преку полномошник Фани Михајловска, адвокат од С. за заштита на правото на судење во разумен рок, во постапката по предметот П27 Пл1.бр.3731/13 на Основниот суд Скопје II Скопје, на седницата одржана на ден 31.03.2015 година, донесе:                                                                Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на подносителот Љ.К. од С.,...
Повеќе...
31.03.2015 ПСРРГ.бр.9/2015
                ПСРРГ.бр.9/2015                                                                                       ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Оливера Китанова Мицевска и Милка Стефкова - членови на советот, одлучувајќи по барањето на С.А. од Ч., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот Малв.П.бр.34/12 на Основниот суд Кочани, на седницата одржана на ден 31.03.2015 година, согласно член 35, член 36 и член 36-а од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ број...
Повеќе...
31.03.2015 ПСРРГ.бр.45/2015
ПСРРГ.бр.45/2015                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова-Мицевска членови на советот, постапувајки по барањето на подносителот Д.И. од С., за заштита на правото на судење во разумен рок, во постапката по предметот Пл.бр.10062/2009 на Основниот суд Скопје II Скопје, на седницата одржана на ден 31.03.2015 година, донесе :     Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на подносителот Д.И. од С., за заштита на правото на судење во разумен рок, во...
Повеќе...
31.03.2015 ПСРРУ.бр.20/2015
                                                                                           ПСРРУ.бр.20/2015                                                            ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Оливера Китанова Мицевска и Милка Стефкова - членови на советот, одлучувајќи по барањето на Г.С. од Б., изјавено преку полномошник Никола Димитровски, адвокат од Адвокатско друштво Димитровски Б., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот У-4.бр.704/14 на Управниот суд, на седницата одржана на ден 31.03.2015 година, согласно член 35,...
Повеќе...
25.03.2015 РЕВ1.бр.57/2015
Рев1.бр.57/2015                 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Киро Здравев - претседател на советот, Светлана Трајчовска, Снежана Ѓорѓиеска Зекирија, Исамедин Лимани и Шпенд Деваја - членови на советот, во правната работа на тужителот Република Македонија - Министерство за финансии Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Т., против тужениот Друштво за производство, транспорт и услуги Тулана АГ ДООЕЛ Г., во стечај, преку полномошник Мери Младеновска Георгиевска, адвокат од С., за долг,...
Повеќе...
24.03.2015 ПСРРУ.бр.100/2014
                                                                                                                       ПСРРУ.бр.100/2014                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, одлучувајќи по барањето на подносителот Е.Г. од С., поднесено преку Влатко Китановски, адвокат од Адвокатско Друштво Китановски, С., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот У1.бр. 1125/11 на Управниот суд на седницата одржана на ден 24.03.2015 година, донесе:                                                                 Р Е Ш Е...
Повеќе...
24.03.2015 ПСРРУ.бр.66/2014
                   ПСРРУ.бр.66/2014                                                            ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Оливера Китанова Мицевска и Милка Стефкова - членови на советот, одлучувајќи по барањето на С.В. и Д.Б., двете од С., изјавено преку полномошник Љупка Крчинска, адвокат од С., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот У-2.бр.1024/2014 (претходно заведен под У-2.бр.1056/2011)на Управниот суд, на седницата одржана на ден 24.03.2015 година, согласно член 35,...
Повеќе...
24.03.2015 ПСРРК.бр.14/2014
                    ПСРРК.бр.14/2014                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, одлучувајќи по барањето на М.Р., М.Р.1 и Ј.А., сите од С., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот К.бр.2332/2012 на Основниот суд Скопје I Скопје, на седницата одржана на ден 24 .03.2015 година,   донесе:                                                            Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на подносителите...
Повеќе...
24.03.2015 ПСРРГ.бр.45/2014
                                                                                                ПСРРГ.бр. 45/2014                                                                                                                                                                                                    ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите:Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова Мицевска- членови на советот, одлучувајќи по барањето на подносителите Љ.К. и А.К., двајцата од с.Л., О., поднесено преку полномошник Мирче Џуклески, адвокат од О., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот П1.бр. 252/12 на Основниот суд Охрид на седницата одржана на...
Повеќе...
24.03.2015 ПСРРГ.бр.28/2015
ПСРРГ.бр.28/2015                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова-Мицевска членови на советот, постапувајки по барањето на подносителот Ѓ..Б. од Б., преку полномошник Стојанова Сузана, адвокат од С. за заштита на правото на судење во разумен рок, во постапката по предметот П.бр.19/97 на Основниот суд Берово, на седницата одржана на ден 24.03.2015 година, донесе :                                                          Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на подносителот Ѓ.Б. од Б., преку полномошник...
Повеќе...
12345678910...