Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Одлуки на Врховниот Суд на Р.М.

Изберете суд или оставете го
полето празно за одлуки од овој суд:
Клучен збор:
Категорија и/или подкатегорија:
Дата:
од:   до:
25.09.2014 ВКЖ1.бр.26/2014
                                                                Вкж1.бр.26/2014                              ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од: Претседателот на Судот Лидија Неделкова  - како Претседател на советот, Ристо Катевеновски, Невена Крцковска Малинковска, Јово Вангеловски и м-р Фаик Арслани - членови на советот, со записничар Соња Строимановска - судски советник, одлучувајќи по жалбата на обвинетиот А.Б. од село Г., С., поднесена преку бранителот м-р Леонид Трпеноски, адвокат од Адвокатско друштво “Трпеноски“ С., против решението на Апелациониот суд Скопје КСЖ.бр.490/2014 од 19.08.2014 година, по претходно прибавениот писмен предлог на Јавниот обвинител...
Повеќе...
23.09.2014 ПСРРГ.бр.166/2014
ПСРРГ.бр.166/2014                  ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Јово Вангеловски и Милка Стефкова - членови на советот, постапувајќи по барањето на Д.Ч. од с.Л. О., изјавено преку полномошник Мирче С.Џуклески, адвокат од О., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот П1-215/2011 (претходно заведен под П.бр.193/2007) на Основниот суд Охрид, на седницата одржана на ден 23.09.2014 година, донесе:                                                         Р Е Ш Е Н И...
Повеќе...
23.09.2014 ПСРРК.бр.23/2014
      ПСРРК.бр.23/2014                            ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Васил Грчев и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, постапувајќи по барањето на В.К. од Б., изјавено преку полномошник Владимир Петличковски, адвокат од Б., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот К-457/2011 на Основниот суд Битола, на седницата одржана на ден 23.09.2014 година, донесе:                                                         Р Е Ш Е Н И Е                ...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРК.бр.15/2014
                                                                                           ПСРРК.бр.15/2014                                                          ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев- претседател на советот, Васил Грчев и Јово Вангеловски - членови на советот, одлучувајќи по барањето на подносителот К.Ј. од С. поднесено преку полномошник Ана Шаревска, адвокат од С., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот К.бр.2727/2010 на Основниот суд Скопје I Скопје, на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, донесе:               Р Е Ш Е Н И Е                   Барањето на...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРГ.бр.275/2013
                                                       ПСРРГ.бр.275/2013     ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, постапувајќи по барањето на подносителот С.С. од М.Б., преку полномошник Мишо Дамјановски адвокат од Г. за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот П1.бр.1126/2010 (стар.П.бр.280/2005) на Основниот суд Гостивар, на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, донесе:     Р Е Ш Е Н И Е                   Барањето на подносителот С.С. од...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРГ.бр.152/2014
ПСРРГ.бр.152/2014                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Jово Вангеловски - претседател на советот, Оливера Китанова Мицевска и Исамедин Лимани - членови на советот, постапувајки по барањето на В.Н. од С. бул…., за заштита на правото на судење во разумен рок, за постапката по предметот РО ПОВ бр.10/2011 (РО.бр. 1187/07)на Основниот суд Скопје II Скопје на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, донесе:                                                               Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на В.Н. од С., за заштита на правото...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРК.бр.34/2014
                                                                                                      ПСРРК.бр.34/2014                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев- претседател на советот, Васил Грчев и Исамедин Лимани - членови на советот, постапувајќи по барањето на Б.Р. од К., поднесено преку полномошник Благоја Пандовски, адвокат од С., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот К.бр. 965/13 на Основниот суд Куманово, на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, донесе:                                                          Р Е Ш Е Н И Е...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРУ.бр.87/2013
                                                                 ПСРРУ.бр.87/2013                           ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , во совет составен од судиите:Дане Илиев-председател на советот, Милка Стефкова и Оливера Китанова Мицевска членови на советот, постапувајки по барањето на Т.Н. од с Т.М. од С., преку полномошник Мирко Савевски, адвокат од С., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапка по предметот У.4.бр.166/2011 на Управниот суд на Република Македонија на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, го донесе следното:                                                            Р Е Ш Е Н И Е                   Барањето...
Повеќе...
16.09.2014 ПСРРУ.бр.45/2014
                                                                                                       ПСРРУ.бр.45/2014                                                                                                           ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Дане Илиев - претседател на советот, Јово Вангеловски и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, постапувајќи по барањето на М.-Т. ДООЕЛ О., изјавено преку полномошник Александар Станкоски, адвокат од О., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот У-5.бр.1131/2012на Управниот суд, на седницата одржана на ден 16.09.2014 година, донесе:                                                                                     ...
Повеќе...
16.09.2014 РЕВ1.бр.301/2014
                                                                                                Рев1.бр.301/2014                                                                                                                           ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Зирап Лимани – претседател на советот, Дане Илиев, Емилија Илиевска, д-р Марика Матеска и Снежана Ѓорѓиоска Зекирија - членови на советот, во правната работа на тужителот „МАРК СТАН“ ДООЕЛ во стечај С., против првотужениот „РАДОБАНКА АД“ во стечај С., второтужениот „ТЕХНОКОМ“ ДОО С. и третотужениот „ЕНЕРГОМАРКЕТ“ ДОО С., за побивање на...
Повеќе...
12345678910...