Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Одлуки на Врховниот Суд на Р.М.

Изберете суд или оставете го
полето празно за одлуки од овој суд:
Клучен збор:
Категорија и/или подкатегорија:
Дата:
од:   до:
29.02.2016 ПСРРГ.бр.230/2015
ПСРРГ.бр.230/2015                  ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: д-р Џемали Саити - претседател на советот, Беса Адеми и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, постапувајќи по барањето на Г.М. од Т., изјавено преку адвокат Ивица Николоски од Г., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот П1.бр.148/13 на Основниот суд Тетово, на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, донесе:                                                         Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на подносителот...
Повеќе...
29.02.2016 ПСРРГ.бр.223/2015
                                                                                                           ПСРРГ.бр.223/2015     ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: д-р Џемали Саити - претседател на советот, Беса Адеми и Оливера Китановска Мицева - членови на советот, одлучувајќи по барањето на Љ.Ч. од С., изјавено преку полномошник Мира Радовановиќ Димитриоска, адвокат од С., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот ПЛ1.бр.1829/13 на Основниот суд Скопје II Скопје, на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, донесе:                                                     Р Е Ш Е...
Повеќе...
29.02.2016 ПСРРГ.бр.240/2015
                                                                                                 ПСРРГ.бр.240/2015                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: д-р Џемали Саити, претседател на советот, Светлана Трајчовска и Оливера Китанова Мицевска - членови на советот, одлучувајќи по барањето на подносителот ДПТУ Т.Љ.   К., поднесено преку полномошникот Момчило Доцевски, адвокат од К., за заштита на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот И.бр.3852/94 на Основен суд Куманово на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, донесе:                                                                    Р Е Ш Е Н И Е                 Барањето на...
Повеќе...
29.02.2016 ПСРРК.бр.19/2015
                                                                                                                   ПСРРК.бр.19/2015                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: д-р Џемали Саити - претседател на советот, Оливера Китанова Мицевска и Светлана Трајчовска - членови на советот, одлучувајќи по барањето на И.Е. од В., за заштита на правото на судење во разумен рок за постапката по предметот КОК.бр.51/2013 на Основниот суд Скопје I Скопје, на седницата одржана на ден 29.02.2016 година, донесе:          Р Е Ш Е Н И Е                           Барањето на подносителот...
Повеќе...
23.02.2016 ВУК.бр.12/2016
            Вук.бр.12/2016     ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите: Јово Вангеловски – претседател на советот, д-р Џемали Саити, Ристо Катевеновски, м-р Фаик Арслани и Шпенд Деваја – членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска – записничар, одлучувајќи по барањето на осудениот И.А. од с.Љ., С., за вонредно ублажување на казната изречена со пресудата на Основниот суд Скопје I Скопје КОК.бр.66/13 од 21.05.2014 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КОКЖ.бр.105/14 од 12.03.2015 година, поднесено преку бранителот...
Повеќе...
23.02.2016 ВУК.бр.15/2016
                                                                                                        Вук.бр.15/2016      ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА               ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Претседателот на судот Лидија Неделкова - претседател на советот и судиите: Јово Вангеловски и м-р Фаик Арслани - членови на советот, со записничар Марина Ташковска - виш судски соработник, одлучувајќи по барањето на осудениот В.Ѓ. од село З., Г., за вонредно ублажување на казната изречена со пресудата на Основниот суд Гостивар К.бр.558/2013 од 20.02.2014 година и решението на Апелациониот...
Повеќе...
23.02.2016 ВУК.бр.200/2015
            Вук.бр.200/2015     ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите Јово Вангеловски – претседател на советот, д-р Џемали Саити, Ристо Катевеновски, м-р Фаик Арслани и Шпенд Деваја – членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска – записничар, одлучувајќи по барањето на осудената Д.Ш. од В., за вонредно ублажување на казната изречена со пресудата на Основниот суд Скопје I Скопје КОК.бр.10/14 од 25.07.2014 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КОКЖ.бр.10/15 од 30.04.2015 година, поднесено лично од осудената,...
Повеќе...
23.02.2016 ВУК.бр.7/2016
                                                                                                                Вук.бр.7/2016                 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Претседателот на судот Лидија Неделкова - претседател на советот и судиите: Јово Вангеловски, Ристо Катевеновски, м-р Фаик Арслани и д-р Џемали Саити - членови на советот, со виш судски соработник Марина Ташковска - записничар, одлучувајќи по барањето на осудениот Б.Л. од С., за вонредно ублажување на казната изречена со пресудата на Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје I Скопје КОК-КР.бр.80/14 од 02.05.2014...
Повеќе...
23.02.2016 ВУК.бр.4/2016
            Вук.бр.4/2016     ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од судиите Јово Вангеловски - претседател на советот, д-р Џемали Саити и м-р Фаик Арслани – членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска – записничар, одлучувајќи по барањето на осудениот М.П. од К., за вонредно ублажување на казната изречена со правосилната пресуда на Основниот суд Куманово К.бр.163/14 од 27.02.2015 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КЖ.бр.697/15 од 09.09.2015 година, поднесено преку бранителот Виктор Цветковски, адвокат од К., по...
Повеќе...
23.02.2016 ВКЖ1.бр.4/2016
                                                                                                                       Вкж1.бр.4/2016                           ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Претседателот на судот Лидија Неделкова - претседател на советот и судиите: Јово Вангеловски, Ристо Катевеновски, м-р Фаик Арслани и д-р Џемали Саити - членови на советот, со виш судски соработник Марина Ташковска - записничар, одлучувајќи по жалбите на обвинетиот М.С. од село Л., К., изјавени лично и преку бранителот Синиша Станковиќ, адвокат од К. и по жалбата на обвинетиот С.И. од село А., С.,...
Повеќе...
12345678910...