Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ВРХОВЕН СУД - НАДЛЕЖНОСТИ

Оваа интернет страна е заменета со Судскиот Портал на Република Македонија.
Истата ќе остане активна, не подоцна од Април 2017 година.
This website is replaced by The Judicial Portal of the Republic of Macedonia.
It will be active, no later than April 2017.

КОРИСНИ
      ИНФОРМАЦИИ ВНАТРЕШНА
      ОРГАНИЗАЦИЈА ИНФОРМАЦИИ
      ЗА ЈАВНОСТ СУДСКА
      ПРАКСА ИЗВЕШТАИ

Организацијата на работата во Врховниот суд според според Законот за судови (сл.весник бр.58/06)
 
Врховниот суд како највисок суд во државата, е надлежен:
- да решава во втор степен против одлуките на своите совети кога тоа е определено со закон;
- да решава во трет и последен степен по жалбите против одлуките на апелационите судови;
- да решава по вонредно правни лекови против правосилните одлуки на судовите и одлуките на своите совети кога тоа е определено со закон;
- да решава за судир на надлежност меѓу основните судови од подрачјето на различни апелациони судови, судир на надлежности меѓу апелационите судови, судир на надлежност меѓу Управниот суд и друг суд, судир на надлежност меѓу Вишиот управен суд и друг суд и да решава за месна надлежност кај овие судови;
- да одлучува по барање на странките и другите учесници во постапката за повреда на правото на судење во разумен рок, во постапка утврдена со закон пред судовите во Република Македонија во согласност со правилата и принципите утврдени со Европската конвенција на човекови права и
- да врши други работи определени со закон.

Својата функција да обезбедува единство во примената на законите од страна на судовите, Врховниот суд ја остварува меѓу другото и со:
- утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања, од значење за обезбедување на единство во примена на законите од страна на судовите, по сопствена иницијатива или по иницијатива на седниците на судиите или судските оддели од судовите и ги објавува на веб страницата на Врховниот суд на Република Македонија,
-  дава мислења по предлози за закони и други прописи кога со нив се уредуваат прашања од значење за работа на судовите,
- разгледува прашања во врска со работата на судовите, примената на законите и судската практика,
- донесува Деловник за својата работа,
- донесува програма за работа на судот,
- поднесува предлог до Судскиот совет на Република Македонија за времено упатување на судија во друг суд,
- поднесува барање за поведување на дисциплинска постапка против судија,
- поднесува барање за поведување на постапка пред Судскиот совет на Република Македонија за утврдување на трајно загубена способност за вршење на судиска функција,
- именува состав на Советот за одлучување по жалби против решение на Судскиот совет за разрешување на судија или изречена дисциплинска мерка, согласно закон,
- решава по барања за заштита на законитоста против одлуките на своите совети,
- одлучува по барање за изземање на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија,
- го разгледува извештајот за својата работа и извештаите за работата на судовите во Република Македонија од аспект на ажурноста и квалитетот на работата, донесува заклучоци по нив и се грижи за нивно спроведување и
- врши и други работи утврдени со закон.
Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите (сл.весник бр.35/08)
Законот за изменување и дополнување на Законот за судови (сл.весник бр.150/10)
 • Историјат
 • Организација на судот
 • Извештаи
 • Листа на информации од јавен карактер
 • Правилник
 • Збирки на судски одлуки
Во судскиот систем на Република Македонија, инаугуриран со Уставот од 1991 година, Врховниот суд на Република Македонија има две основни функции: прво, тој е највисок суд во државата и второ, обезбедува единство во примената на законите од страна на судовите.
Оваа положба и улога на Врховниот суд има основа особено во три темелни вредности на уставниот поредок важни за функционирање на системот на власта: унапредување и заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, начелото на владеење на правото и начелото на поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска.
Судството на Република Македонија, на чело со Врховниот суд на Република Македонија, е носечки столб на обезбедување и заштита на човековите слободи и права и остварување на начелото на владеење на правото, како основни карактеристики на секоја современа и демократска правна држава. Поврзано со тоа е уставната определба за независно и самостојно судство и судска власт во однос на законодавната и извршната власт.
Од овие основни постулати на уставниот и судскиот систем на Република Македонија, се определува и функцијата и позицијата на Врховниот суд на Република Македонија.
 
Организацијата на работата во Врховниот суд според според Законот за судови (сл.весник бр.58/06) и Законот за изменување и дополнување на Законот за судови (сл.весник бр.35/08)
 
Организацијата на работата во Врховниот суд се одвива согласно со Законот за судовите, Законот за изменување и дополнување на Законот за судови, Судскиот деловник и Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија. Работите од својата надлежност, утврдена со Уставот и законите, Врховниот суд ги извршува преку совети од три и пет судии, седница на оддели, заедничка седница на оддели, седница на судии и Општа седница.
Во Врховниот суд се основани четири судски оддели (Оддел за казниви дела, Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок и Оддел за судска пракса.
Во надлежност на судиите од Одделот за казниви дела е постапувањето и одлучувањето по предметите за кривични дела и други казниви дела.
Во надлежност на судиите од Одделот за граѓански дела е постапувањето и одлучувањето по предметите во споровите од личните и семејните односи, работните односи, како и од имотните и другите граѓанско правни односи на физичките и правните лица.
Во надлежност на судиите од Одделот за судење во разумен рок е постапувањето и одлучувањето по барањата на странките и другите учесници во постапката за повреда на правото на судење во разумен рок согласно правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за човекови права и основни слободни и тргнувајќи од судската пракса на Европскиот суд на човекови права.
Во надлежност на Одделот за судска пракса е одлучување за кои одлуки ќе се изработат сентенци кои ќе бидат основа за градење на судската пракса во Република Македонија.
Со годишниот распоред за работа на судот, што го донесува претседателот по претходно мислење на седницата на судии, се врши распоред на судиите по оддели и по совети, се определуваат претседатели на оддели и судија што го заменува претседателот.

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2015 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2015 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2014 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2014 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2013 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2013 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2012 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2012 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2011 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2011 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2010 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2010 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2009 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2009 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2008 година 

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2008 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2007 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2007 година

Извештај за работа на Врховен суд на Република Македонија за 2006 година

Оценки и заклучоци на Врховниот суд на РМ по извештаите за работа на судовите во РМ во 2006 година

Врховниот суд на Република Македонија, согласно член 8,член 9 и член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („ Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06), ја објавува следната:
 
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:
- назив: Врховен суд на Република Македонија
- адреса: бул„Крсте Мисирков“ бб
- контакт телефон: 02/3136044
- факс: 02/3237538
- контакт e-mail:     info@vsrm.mk
- web страна:       www.vsrm.mk
 
2.СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
- Фидаије Алидеми - Судски соработник
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail:      fidaije.alidemi@vsrm.mk
 
3.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:
- писмено
- усно
 
4.ЛИСТАТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- информации за општи податоци;
- информации за судиите на Врховниот суд на РМ;
- информации за општи седници;
- статистика на судот;
- уставни, законски одредби, Деловник за работа, процесни закони;
-судска пракса: одлуки на Врховниот суд, начелни правни мислења и ставови, сентенци;
- соопштенија за јавност;
- формулари и документи;
- јавни набавки;
               Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. 
5. СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ:
Маја Димитровска - Советник портпарол
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail:  maja.dimitrovska@vsrm.mk
6. СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИ КОИ ШТО ИМААТ НЕКАКОВ ВИД И СТЕПЕН НА ПОПРЕЧЕНОСТ:
- Фидаије Алидеми - Судски соработник
- контакт телефон: 02/3136044
- контакт e-mail:      fidaije.alidemi@vsrm.mk
-ЗаменикМаја Димитровска - Советник портпарол
                      - контакт телефон: 02/3136044
                       - контакт e-mail:  maja.dimitrovska@vsrm.mk