Пребарување одлуки

Суд :
 
Број на предмет:
Од датум
 
До датум

Напредно пребарување

Судија:
Правна област:
 
Вид предмет:
 
Подвид предмет:

Правосилен:
 
Признаена вина
Криминал од омраза
Семејно насилство
 
Доживотен затвор
Избрана одлука

Вид основ:
 
Основ:

Вид лице:
 
Име и презиме / Назив на правно лице:
 
Улога:

Категорија:
 
Одлука:

Пребарување текст:

Број на резултати : 558294

Суд :

Апелационен суд Скопје

Број на предмет :

ГЖ-607/19

Датум на одлука :

28.02.2019

«ГЖ-607/19» 1 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ во совет составен од судиите Лидија Мартинова, претседател на советот, Станка Зафировска и Агим Мислими, Станка Зафировска членови на советот во правната работа на предлагачот Република Македонија - Јавно претпријатие за државни патишта С. против противникот Драге Ристовски од С., за определување надоместок за експропирана недвижност, одлучувајќи по жалбата на предлагачот, изјавена преку законскиот застапник Државно правобранителство на РМ – за подрачје К., против решението на Основен суд Крива Паланка ВПП-134/18 од 05.12.2018 година, на нејавната седница одржана на 21.02.2019 година, го донесе следното Р Е Ш Е Н И Е ЖАЛБАТА на предлагачот, изјавена преку законскиот застапник Државно правобранителство на РМ – за подрачје...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Крива Паланка

Број на предмет :

ВПП-134/18

Повеќе податоци

Судија :

Агим Мислими

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Определување надоместок за експропирана недвижност

Суд :

Апелационен суд Битола

Број на предмет :

ПРКЖ-97/19

Датум на одлука :

26.02.2019

«ПРКЖ-97/19» 1 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Љиљана Чочковска - претседател на советот, Александар Камбовски и Анита Милошевска - членови на советот, со записничарот Борче Коруновски - помлад судски соработник, во прекршочниот предмет против обвинетиот Н. М. од село В., за прекршок од член 325 став 4 в.в. став 1 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, одлучувајќи по жалбата на бранителот на обвинетиот, адвокат Ѓоко Томоски од С., изјавена против пресудата на Основниот суд Струга ПРКС-183/18 од 21.10.2018 година, на седницата на советот, одржана на ден 13.02.2019 година, донесе: Р Е Ш Е Н И Е Жалбата на бранителот на обвинетиот Н. М. од село В., адвокат Ѓоко Томоски од С., СЕ УВАЖУВА. Пресудата на Основниот...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Струга

Број на предмет :

ПРК-С-183/18

Повеќе податоци

Судија :

Александар Камбовски

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Регистрација на возила е запишување на податоци за регистарските ознаки,за пропишаните податоци за возилото и за сопственикот на возилото,во евиденцијата на моторни и приклучни возила

Суд :

Апелационен суд Скопје

Број на предмет :

ПРКЖ-231/17

Датум на одлука :

14.02.2019

«ПРКЖ-231/17 » 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ, во совет составен од судиите: Гордана Сајковска претседател на советот, Лидија Чачева и Влатко Самарџиски членови на советот, со записничар Стефанија Чапкуноска виш судски соработник, решавајќи по Жалбите на обвинетите: Друштво за производство, трговија и услуги МАРЈАН КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз од В. како правно лице и Марјанчо Бошковски од В. како одговорно лице, изјавени преку бранителот Борче Стојанов адвокат од В., против Пресудата на Основниот суд В. ПРК-О.119/15 од 18.10.2016 година, на нејавната седница одржана на 06.02.2019 година, согласно чл.434 од ЗКП в.в. со чл.2 ст.2 од ЗП, донесе П Р Е С У Д А ЖАЛБИТЕ на обвинетите: Друштво за производство, трговија и услуги...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Велес

Број на предмет :

ПРК-О.119/15

Повеќе податоци

Судија :

Лидија Чачева

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Закон за водостопанствата

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

УПР-54/18

Датум на одлука :

08.03.2018

1 УПР.бр. «54 »/«2018 » УПР.бр. «54 »/«2018 » ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Марта Телегравчиска - претседател на советот, Гордана Илиевска, М-р Снежана Трповска, Газменд Фејзуљи и М-р Ѓоко Живковски - членови на советот, со записничар Мирјанка Тренчевска - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот Друштво „А.Б.“ ДООЕЛ С. застапувано од управителот Б.Т. од С., за повторување на постапката правосилно завршена со решение на Управниот суд Упр.бр.3064/2015 од 14.06.2016 година, на седницата на советот одржана на ден 21.02.2018 година, согласно член 48 од Законот за управните спорови, донесе: П Р Е С У Д А Тужбата на тужителот Друштво „А.Б.“ ДООЕЛ С., застапувано од управителот Б.Т. од С.,...


Поврзани предмети

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

УПР-3064/15

Повеќе податоци

Судија :

Снежана Трповска

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Прекршоци од областа на надзорни мерки на инспекторот на трудот

Суд :

Основен суд Скопје I

Број на предмет :

К-1162/18

Датум на одлука :

25.06.2018

I К.бр.1162/18 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ, како првостепен кривичен суд, во совет составен од судијата Александра Ристеска, како Претседател на советот и судиите - поротници Славица Методиева и Маргарита Ивановска, како членови на советот, со записничар Васка Цветковска, постапувајќи по обвинителниот акт на ОЈО С. XXII КО.бр.5262/08 од 13.05.2014 година, поднесен против обвинетиот Д. Т. од С., за кривично дело - Тешка кражба од чл.236 ст.1 т.1 в.в. со чл.22 од КЗ, по одржаниот главен, јавен и усмен претрес во присуство на ЈО од ОЈО С. Светлана Никодијевиќ Матевска и обвинетиот Д. Т. приведен по наредба за стражарно приведување од ПС ОН Драчево, на ден 12.06.2018 година, ја донесе и јавно ја објави следната:...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Скопје I

Број на предмет :

К-652/16

Повеќе податоци

Судија :

Александра Ристеска

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Тешка кражба

Суд :

Виш управен суд

Број на предмет :

УЖ-1-889/18

Датум на одлука :

18.01.2019

«УЖ-1».бр.«889»/«2018» 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД, во совет составен од судиите: Анита Данилова - претседател на советот и судиите Емрије Зубери и Светлана Костова - членови на советот, со записничар Верица Гавровска - Петровска, судски советник, одлучувајќи по жалбата на тужителот Друштво за градежништво, трговија и услуги ХУЛУСИ КОМЕРЦ Исмаил ДООЕЛ с.Ч., К., поднесена преку полномошник Христина Георгиевска, адвокат од К., против Пресудата на Управниот суд У-1.бр.111/2016 од 15.06.2017 година, за приватизација на градежно земјиште, на седница на советот одржана на ден 10.01.2019 година донесе: П Р Е С У Д А Жалбата на тужителот Друштво за градежништво, трговија и услуги ХУЛУСИ КОМЕРЦ Исмаил ДООЕЛ с.Ч., К., СЕ ОДБИВА...

Повеќе податоци

Судија :

Емрије Зубери

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Приватизација на градежно земјиште

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-6-524/18

Датум на одлука :

05.02.2019

1 У-6.бр. «524 »/«2018 » УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Марта Телегравчиска- претседател на советот, Гордана Илиевска, м-р Снежана Трповска, Газменд Фејзуљи и Рамије Абдурахими Цара - членови на советот, со записничарот Мирјанка Тренчевска – виш судски советник, одлучувајќи по тужбата на тужителот ДТУТ „М. Т.“ В. и С. ДОО В., за повторување на постапката правосилно завршена со пресуда на Управниот суд У-6.бр.509/2014 од 28.06.2016 година, врз основа на член 47 став 2 од Законот за управните спорови, на седница одржана на ден 21.01.2019 година, донесе: Р Е Ш Е Н И Е Тужбата на тужителот ДТУТ „М. Т.“ В. и С. ДОО В., за повторување на постапката правосилно завршена со пресуда на Управниот суд У-6.бр.509/2014 од 28.06.2016 година, СЕ ОТФРЛА . О б р...


Поврзани предмети

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-6-509/14

Повеќе податоци

Судија :

Гордана Илиевска

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Царини

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-1-29/17

Датум на одлука :

06.03.2018

1 У-1.бр. «29 »/«2017 » УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: м-р Анета Џигерова– претседател на советот, Благородна Аранѓелова и Рамије Абдурахими Цара – членови на советот, со записничар Ајла Шех – помлад судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот З.М. од С..Н., против Потврда за запишување на промена во катастарот на недвижностите бр.1112-1749/2016 од 13.12.2016 година, на тужениот орган Агенција за ....., на седницата на советот одржана на ден 01.03.2018 година, донесе: Р Е Ш Е Н И Е Тужбата на тужителот З.М. од С..Н., поднесена против Потврда за запишување на промена во катастарот на недвижностите бр.1112-1749/2016 од 13.12.2016 година, на тужениот орган Агенција за ....., СЕ ОТФРЛА. О б р а з л о ж е н и е Тужителот со тужба за управен...

Повеќе податоци

Судија :

Рамије Абдурахими Цара

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Запишување во катастар на недвижности

Суд :

Врховен суд на Република Северна Македонија

Број на предмет :

КВП1-99/17

Датум на одлука :

31.01.2019

1 Квп1.бр.99/2017 Квп1.бр.99/2017 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Претседателот на судот Јово Вангеловски – претседател на советот и судиите: Ристо Катевеновски, д-р Џемали Саити, Шпенд Деваја и Рахилка Стојковска – членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска – записничар, одлучувајќи по барањето на осудениот Никола Димитровски од с.Ж., К.П., за вонредно преиспитување на правосилната пресуда на Основниот суд Крива Паланка К.бр.51/2017 од 08.06.2017 година и пресудата на Апелациониот суд Скопје КЖ.бр.722/17 од 04.10.2017 година, поднесено преку бранителот Веселин Колевски, адвокат од К.П., по претходно прибавениот писмен одговор на Јавниот обвинител на Република Македонија...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Крива Паланка

Број на предмет :

К.бр.51/17

Повеќе податоци

Судија :

Ристо Катевеновски

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот

Суд :

Врховен суд на Република Северна Македонија

Број на предмет :

КЗЗ-20/2018

Датум на одлука :

21.03.2019

1 Kзз.бр. «20 »/«2018 » Кзз.бр.20/2018 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Претседателот на судот Јово Вангеловски - претседател на советот и судиите: Ристо Катевеновски, д-р Џемали Саити, Рахилка Стојковска и Африм Фидани - членови на советот, со виш судски соработник Надица Серафимовска - записничар, одлучувајќи по барањето за заштита на законитоста поднесено од Јавниот обвинител на Република Северна Македонија КОЗ.бр.108/18 од 11.07.2018 година, против пресудата на Основниот суд Свети Николе К.бр.105/17 од 02.02.2018 година и пресудата на Апелациониот суд Штип КЖ.бр.104/18 од 16.04.2018 година, во присуство на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Лилјана Спасоска...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Свети Николе

Број на предмет :

К.бр.105/17

Повеќе податоци

Судија :

Ристо Катевеновски

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Подвид предмет :

Вид основ :

Основ :

Лажно пријавување на кривично дело

Прв 1 2 3 4 5   Последен