Пребарување одлуки

Суд :
 
Број на предмет:
Од датум
 
До датум

Напредно пребарување

Судија:
Правна област:
 
Вид предмет:
 
Подвид предмет:

Правосилен:
 
Признаена вина
Криминал од омраза
Семејно насилство
 
Доживотен затвор
Избрана одлука

Вид основ:
 
Основ:

Вид лице:
 
Име и презиме / Назив на правно лице:
 
Улога:

Категорија:
 
Одлука:

Пребарување текст:

Број на резултати : 820362

Суд :

Основен граѓански суд Скопје

Број на предмет :

ПЛ1-ТС-1574/13

Датум на одлука :

02.04.2014

1 «ПЛ1-ТС-1574/13 » Р. Во предметот заведен по предлог на тужителот Друштво за производство и трговија со технички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО Скопје, против тужениот Друштво за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТОТИП ДООЕЛ Скопје, заведен во овој суд под ПЛ-1 ТС.бр.1574/13, за долг вредност на спосрот 2.195,00 денари На ден 25.02.2014 година, доставен е заеднички писмен поднесок од тужителот Друштво за производство итрговија со технички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО Скопје и тужениот Друштво за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТОТИП ДООЕЛ Скопје, со кој го известуваат судот дека го повлекуваат тужбеното барање во целост, од причини тужителот и тужениот потпишале Вонсудска спогдба за регулирање на должниочко...

Повеќе податоци

Судија :

Весна Богдановска

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Платни налози по приговор

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Долг

Суд :

Основен суд Гостивар

Број на предмет :

П1-43/13

Датум на одлука :

10.04.2013

1 П1.бр.43/13 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, како првостепен граѓански суд составен од судијата Мирослав Петроски како судија поединец, постапувајќи по правната работа на тужителот Сулејмани Рамадан од с.Грекај, со адреса на живеење на ... во Г., против тужениот Зендели Шефкет од с.Ч.-гостиварско, за долг, вредност на спорот 215.250,00 денари, по одржаната главна, јавна и усмена расправа во присуство на тужителот лично и полномошникот на тужителот, Владимир Николоски адвокат од Г. со заменичко полномошно од адвокат Кристе Николоски од Г., како и во присуство на тужениот лично, на ден 08.04.2013 година ја донесе и на ден 10.04.2013 година јавно ја објави следната : П Р Е С У Д А СЕ УСВОЈУВА во целост тужбеното барање...

Повеќе податоци

Судија :

Мирослав Петроски

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Имотни спорови

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Долг

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-2-282/10

Датум на одлука :

15.09.2011

1 У-2.бр. «282 »/«2010 » У-2.бр. «282 »/«2010 » ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Злата Стамболиска - претседател на советот, Драгослав Радичевски и Лулзим Салиу - членови на советот, со записничар Снежана Кипровска - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот Лифат Абази од Г., преку полномошник Дијана Сеферова адвокат од С., против решението на Владата на Република М. - Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализацијата, бр.44-2825 од 23.11.2009 година, за денационализација, на седницата одржана на 02.09.2011 година, согласно член 39-а од Законот за управните спорови, донесе: П Р Е С У Д А Тужбата на тужителот Лифат Абази од Г., против решението на...

Повеќе податоци

Судија :

Лулзим Салиу

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Управни спорови

Подвид предмет :

Управни спорови од денационализација, експропријација, деекспропиријација и трансформација

Вид основ :

Денационализација

Основ :

Денационализација

Суд :

Апелационен суд Скопје

Број на предмет :

ГЖ.бр.-2272/12

Датум на одлука :

28.11.2012

«ГЖ.бр.-2272/12 » 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ во совет составен од судиите Олга Ангелова, претседател на советот, д-р Марика Матеска и Мустафа Дардхишта, членови на советот, во правната работа на тужителот Македонски Телеком АД Скопје, против тужената М.Ф. од Скопје, за долг, вредност на спорот 21.869,00 денари, решавајќи по жалбата на тужената М.Ф. од Скопје, изјавена преку полномошник Никола Трајчев, адвокат од Скопје, против пресудата на Основниот суд Скопје 2 Скопје МАЛВ.П-2633/10 од 23.12.2011 година, чиј составен дел е решението на Основниот суд Скопје 2 Скопје МАЛВ.П-2633/10 од 19.07.2012 година, на нејавната седница одржана на 14.11.2012 година, ја донесе следната П Р Е С У Д А ЖАЛБАТА на тужената М.Ф. од...


Поврзани предмети

Суд :

Основен граѓански суд Скопје

Број на предмет :

Мв.П.бр.2633/10

Повеќе податоци

Судија :

Марика Матеска

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Второстепени граѓански предмети

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Долг

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

К-437/12

Датум на одлука :

26.10.2012

VII К. Бр.437/12 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО, како првостепен кривичен суд, преку судијата Јулијана Гаревска како судија поединец со записничарот Лидија Трајковска, во кривичниот предмет против Арун Ислами од с.Слупчане обвинет со обвинителен предлог КО. бр. 240/12 од 18.04.2012 година на ОЈО Куманово за едно кривично дело Кражба од чл. 235 ст 1 од КЗ по одржан усмен, јавен и главен претрес, во присуство на ЈО Теута Бедиу Рамадани, обвинетиот Арун Ислами и претставник на оштетеното ЕВН македонија АД Скопје, КЕЦ Куманово Драгана Алексовска на ден 22.10.2012 година, ја донесе и јавно објави следната: П Р Е С У Д А ПРОТИВ: АРУН ИСЛАМИ од татко ... од мајка ..., роден на ... год. во с.Слупчане каде и живее, Албанец,...

Повеќе податоци

Судија :

Јулијана Гаревска

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Кривично полнолетни

Подвид предмет :

Предмети за кривично полнолетни

Вид основ :

Кривични дела против имотот

Основ :

Кражба

Суд :

Основен суд Радовиш

Број на предмет :

К-105/12

Датум на одлука :

10.12.2012

1 К бр.105/12 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Основниот суд во Радовиш како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Димитрова Нада со записничар Лидија Манолева во кривичниот предмет против Феизов Емрах од Радовиш за кривично дело „Кражба“ по чл.235 ст.1 од КЗ, по Обвинителен предлог од Основно јавно обвинителство Радовиш Ко.бр.81/12 од 22.05.2012 година на одржаниот главен јавен и усмен претрес на ден 05.12.2012 година во присуство на претставник на оштетениот ЕВН Македонија А.Д. Скопје Бојко Илиев, а во отсуство на Основен јавен обвинител и на обвинетиот ја донесе и објави следната: П Р Е С У Д А Обвинетиот: Фаизов Емрах од татко ... мајка ... роден 15.08 1986 год. во Радовиш каде и живее на ... на 2 деца, прима социјална помош...

Повеќе податоци

Судија :

Нада Димитрова

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Кривично полнолетни

Подвид предмет :

Предмети за кривично полнолетни

Вид основ :

Кривични дела против имотот

Основ :

Кражба

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-4-1596/16

Датум на одлука :

28.04.2017

1 У-4.бр. «1596 »/«2016 » У-4.бр. «1596 »/«2016 » ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: м-р Тања Терзиева - претседател на советот, Дрита Мемети и м-р Едита Насковска - членови на советот, со записничар Игорчо Точев - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот К.Ј. од О., поднесена преку полномошник Митре Стојаноски адвокат од О., против решението на Државната комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен Уп.бр.0701-1187 од 28.10.2016 година, за старосна пензија, на седницата на советот одржана на ден 26.04.2017 година, согласно член 39-а став 1 од Законот за управните спорови, донесе: П Р Е С У Д А Тужбата на тужителот К.Ј. од О., против решението на...

Повеќе податоци

Судија :

Тања Терзиева

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Управни спорови

Подвид предмет :

Управни спорови од ПИОМ,СЗ,ЗО,права ПИОМ, СЗ, ЗО ,права од здравствено-санитарен надзор и контрола,надзорни мерки на инспекторат за труд

Вид основ :

Пензии и други права од пензиско и инвалидско осигурување

Основ :

Старосна пензија

Суд :

Основен суд Охрид

Број на предмет :

МАЛВП-234/11

Датум на одлука :

26.12.2011

«МАЛВП-234/11 » 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВНИОТ СУД ОХРИД, како првостепен граѓански суд, во состав од судијата Ирена Петреска, како судија поединец, постапувајќи по тужбата на тужителот Друштво за финансиски консалтинг и услуги „ЕОЅ МАТРИХ“ ДОО С., .../1, против тужениот Суат Бахтијаревиќ од О., ..., за долг, вредност 27.536,00 денари, по одржаната усна, јавна и главна расправа, во присуство на полномошникот на тужителот адв.Лилјана Чанова од О., а во отсуство на тужениот - уредно поканет, на ден 14.12.2011 година ја донесе следната: П Р Е С У Д А Тужбеното барање на тужителoт Друштво за финансиски консалтинг и услуги „ЕОЅ МАТРИХ“ ДОО С., СЕ УСВОЈУВА. СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот Суат Бахтијаревиќ од О., да му исплати на тужителот, на име...

Повеќе податоци

Судија :

Ирена Трајаноска

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Парнични-мала вредност

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Долг

Суд :

Основен граѓански суд Скопје

Број на предмет :

П4-1557/14

Датум на одлука :

02.03.2015

1 XXXVII П4 бр.1557/14 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ - граѓански суд со основна и проширена надлежност, како првостепен парничен суд преку судијата Софија Миленкова, како Претседател на советот, со судиите поротници Стана Јосимовска и Јусуф Ахметовиќ, како членови на советот, постапувајќи во правната работа по тужбата на тужителот Атанас Блажев од Скопје, со живеалиште на б.../4-10, застапуван преку полномошник Васе Стојановски, адвокат од Скопје, против тужената Тања Иванова од Скопје, како законски наследник на покојната Мирјана Иванова, со живеалиште на .../4, застапувана преку адвокат Златко Костадиновски од Скопје, за утврдување ништовност на договор, вредност на спорот 101.000,00 денари, по одржаната главна...


Поврзани предмети

Суд :

Основен граѓански суд Скопје

Број на предмет :

П1-892/12

Повеќе податоци

Судија :

Софија Миленкова

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Облигациони спорови

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Утврдување на ништовност на договор

Суд :

Основен суд Тетово

Број на предмет :

П1-205/16

Датум на одлука :

25.04.2016

«П1-205/16» ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈП1уд Штип ОСНОВНИОТ СУД ВО TETOВО, како граѓански првостепен суд во состав од судијата ЗОРАН ГЕРАСИМОСКИ како судија поединец ,постапувајки по тужбата на тужителите Ш.А. од Т. ул.... со ембг ... , Н.А. од Т. ул...., со ембг ... , М.А. од с.М.Р. ул... бр. .. со ембг ... , и Г. А. од с.М.Р.1 ул... бр .. со ембг ... сите застапувани преку адв Горан Граозадноски од Т. , против тужените Ј.С. од ул. 101 бб со ембг ..., , и Ф.С. од ул... б.б со ембг ... за утврдување на право на сопственост, вредност 40.000,00 денари, по одржана на усна, јавна и главна расправа во присуствона полномошникот на тужителот адв Горан Грозадноски од Т. и тужените лично на ден 25.04.2016 година ја донесе следната: П Р Е С У Д А СЕ УСВОЈУВА...

Повеќе податоци

Судија :

Зоран Герасимовски

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Имотни спорови

Вид основ :

Имотни односи

Основ :

Утврдување право на сопственост

Прв 1 2 3 4 5   Последен