За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија Беса Адеми

Име и презиме:
Беса Адеми
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела - Претседател на оддел и Оддел за судска практика

Образование:

Родена е на 23.1.1964 г. во Скопје. Живее во Скопје. По националност е албанка. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1990 г. Правосуден испит положила во Скопје на 8.4.1993 г.

Работно искуство:

На 15.12.1990 г. започнала да работи како приправник-волонтер во тогашниот Окружен суд Скопје, а од 8.2.1994 г. била стручен соработник во истиот суд. Во периодот од 9.12.1999 г. до 14.6.2004 г. работела како заменик јавен правобранител на РМ во Јавното правобранителство на РМ. На 15.6.2004 г. со одлука за избор 07-2592/1 (Сл.в. на РМ бр. 38/04 од 17.6.2004 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде постапува по предмети во граѓанскиот оддел. На 7.7.2009 година е избранa за судија на Врховниот суд на Република Македонија. Има солидно познавање на англиски јазик. Искуство во работа со компјутери има во word. Член е на комисија за правосуден испит.

На 12.02.2021 со одлука бр.09-309/1 од страна на Судскиот Совет на Република Северна Македонија е избрана за Претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија. 

На 12.03.2021 година претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија даде свечена изјава пред претседателот и членовите на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

Судиите

Судија Цветанка Периќ

Судија Цветанка Периќ

Име и презиме:
Цветанка Периќ
Година на избор:
2019
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела - Претседател на оддел и Оддел за за судска практика

Образование:

Дипломирала на Правен факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје во 1989 година.

Правосуден испит положила во Скопје во 1993 година.

 

Работно искуство:

Во периодот од 1994 година до 2005 година работела како стручен соработник и самостоен судски советник во Апелациониот суд Скопје.

Првпат била избрана за судија во Основниот суд Скопје II Скопје во 2005 година, а од 2007 година до 2009 година работела како судија во Основниот суд Скопје I Скопје на кривична материја.

Во периодот од 2006 година до 2009 година била Претседател на Одделот за кривично полнолетни и Претседател и член на Кривичен совет.

На 30.03.2011 година со одлука за избор 07-588/1 (Сл.в. на РМ бр.42/11 од 4.4.2011 година) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во кривичниот оддел.

 

Со одлука на Судскиот Совет на Република Северна Македонија бр.08-1447/2 од 11.09.2019 година е избрана за судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

 

Објавени трудови и активности:

Тренинзи и посета на едукативни семинари/работилници и друго

 • Февруари 2007 година - учество на семинар на тема: „Меѓународно јавно право“.
 • Фебруари 2007 година - учество на семинар на тема: „Право на Европска Унија“.
 • Март 2007 година - учество на семинар на тема„Меѓународно хуманитарн право“.
 • Мај 2007 година - учество на семинар на тема „Докажување и други правни прашања поврзани со примената на меѓународното хуманитарно право„
 • Мај 2007 година - „Студиска посета на меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија во Кралството Холандија“.
 • Јули 2007 година - учество на семинар на тема „Етика“
 • Септември 2007 година - учество на семинар на тема „Право на европска унија“
 • Септември 2007 година – учество на семинар „Посебности на меѓународното хуманитарно право“
 • Декември 2007година – учество на семинар на тема „Амнестиите во меѓународното хуманитарно право и практика“
 • Декември 2007 година – учество на семинар на тема „Тркалезна маса со судиите за формите на соработка по предметите отстапени од МКСПЈ“
 • Јануари 2008 година – учество на семинар на тема „Значењето на судските вештачења во кривичните предмети“
 • Февруари 2008 година – учество на семинар на тема „Постапување по барање за спроведување на истрага, раководење со главен претрес, процесни одлуки во истрага, во текот и надвор од главен претрес“
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Оценка на докази собрани од Полиција и Јавно обвинителство – увид, реконструкција и постапување со незаконити докази“
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Финансиски криминал и перење пари“
 • Декември 2008 година – учество на семинар на тема „Видови меѓународна правна помош екстрадиција и трансфер на осудени лица“
 • Мај 2009 година – учество на семинар на тема „Взаемна правна помош во кривичната област“
 • Јуни 2009 година – учество на семинар на тема „Спречување на корупцијата, судир на интереси, препознавање и надминување“
 • Септември 2009 година – учество на семинар на тема „Конфискација на имот и компензација на жртви“
 • Септември 2009 година – учество на семинар на тема „Националното и европското право за заштита на потрошувачите и договорното потрошувачко право“
 • Декември 2009 година – учество на семинар на тема „Кривични дела во врска со сексуално злоставување и насилство врз децата“
 • Декември 2009 година – учество на семинар на тема „Основни карактеристики на кривичните дела, компјутерски криминал и проблеми при негово препознавање“
 • Од 2005-2007 учество на семинари од кривично право
 • Од1994-2005 учество на семинари од разни области

 

Судија  д-р Мирјана Лазарова Трaјковска

Судија  д-р Мирјана Лазарова Трaјковска

Име и презиме:
д-р Мирјана Лазарова Трaјковска
Година на избор:
2020
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела, Оддел за судење во разумен рок - Претседател на оддел и Оддел за судска практика

Образование:

Дипломирала на Правен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје, (1986 година), положила Правосуден испит (1992 година), Магистер по право (2007 година), и Доктор на правни науки, Правен факултет, Универзитет во Љубљана, Р. Словенија (2012 година).

Зборува англиски, француски и повеќе словенски јазици.

Работно искуство:

1988-1999  Работела на повеќе работни места во МВР на РМ поврзани со застапување пред надлежните судови во граѓански и кривични постапки како и на повеќе работни места на кои работела на управни постапки.

1999-2001  Помошник Министер за управни работи при МВР на Република Македонија.

2001-2003 Раководител на Директоратот за човекови права при Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

2002-2003 Претседател на Државната изборна Комисија на Република Македонија.

2003-2008  Судија во Уставниот суд на Република Македонија.

Oд ноември 2015-февруари 2017 Претседател на Прва Секција во ЕСЧП – Стразбур.

Од февруари 2008-февруари 2017, Судија, Eвропскиот суд за човековите права во Стразбур, (ЕСЧП).

Со одлука на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.09-289/1 од 07.02.2020 година е избранa за судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Објавени трудови и активности:

1995-2006 Член на Комитетот на експерти за државјанство (CJ-NA), и член на работната група одговорна за изготвување на Европската Конвенција за државјанство (CJ-NA-GT) и експерт на Советот на Европа во три регионални експертски состаноци во врска со законодавството за државјанството во земјите членки на Дејтонските договори (1996).

2001-2003 Член на Управниот Комитет за човекови права при Советот на Европа и на Комитетот за подобрување на управните и судските постапки, Совет на Европа.

2004-2008 Член на Европската Комисија за демократија преку правото (Венецијанска Комисија), а од 2006-2008 Заменик Председател на Советот за демократски избори.

2018 Правен Советник на Венецијанската Комисија и ПС на Советот на Европа за претседателските избори во Црна Гора и Турција и за општите избори во Босна и Херцеговина; Шеф на Мисијата на OSCE ODIHR за оценка на парламентарните избори во Естонија (2007);  Член на мисијата на OSCE ODIHR за оценка на изборите за Конгресот и Сенатот во USA (2006).

Од 2017 држела предавања на повеќе странски универзитети (Емори Универзитет, Правен факултет, Атланта САД, 2018; Универзитетот Renmin во Пекинг 2018; Правен факултет на Универзитетот во Birmingham, Велика Британија, 2017; Правен факултет при Католичкиот Универзитет во Lille, Франција, 2017).

Од 2017 до година до 2020 година, обучувала судии од земјите членки на Европската Унија, како и од земјите од источна и централна Европа во врска со судската пракса на Европскиот суд за човековите права, и била ангажирана како експерт за Советот на Европа, Венецијанска Комисија (Комисија за демократија преку правото), AIRE Cеnter од Лондон, OSCE.

Објавила голем број на публикации, текстови и анализи од областа на човековите права, уставното право и изборно право.

 

Судија м-р Сафет Кадрии

Судија м-р Сафет Кадрии

Име и презиме:
м-р Сафет Кадрии
Година на избор:
2020
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјал. совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Дипломирал на Правниот факултет во Приштина на 9.6.1990 г.

На 20.2.2001 г. положил правосуден испит во Скопје.

На 10.7.2008 г. магистрирал на Правниот факултет во Приштина, кривично-правен смер со магистарски труд на тема „Начелото на законитост во кривичното право“.

Работно искуство:

Во периодот од 10.7.1990 г. до 31.12.1992 г. работел како секретар на Земјоделска задруга „Братство“ во с.Желино, Тетово.

Во периодот од 1.1.1993 г. до 31.1.1996 г. бил директор на ДОО „Агростримница”, Тетово.

Од 22.7.1996 г. до 24.9.2000 г. работел како помошник директор во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Скопје.

Од 18.8.1999 г. бил заменик член во Државната изборна комисија, Скопје.

Од 12.6.2001 г. до 31.10.2003 г. бил државен секретар во Министерството за правда на Република Македонија.

Од 1.11.2003 г. работел како државен советник во Уставниот суд на Република Македонија, а во текот на 2005 г. и 2006 г. бил портпарол на Судот.

На 25.6.2009 г. е избран за судија во Апелациониот суд со одлука за избор бр.07-1492/1 од 25.6.2009 г. и постапува по предмети во кривичниот отсек, член е на Кривичниот совет во Судот и е определен да го заменува Претседателот на Судот во негово отсуство.

Судијата е одговорно лице за односи со јавноста за прашања во врска со предмети од кривична област.

Со  одлука на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.09-290/1 од 07.02.2020 година е избран за судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Објавени трудови и активности:

Сертификат за постигање успешно учество во  IFES Студискиот Престој во Албанија, 21–27 Јуни 2001 – издадено од Амбасадата на Соединетите Американски Држави и УСАИД;

Сертификат за постигање на успешно завршување на Студиски престој за изборниот процес во Република Албанија– издадено од Меѓународната Фондација за Изборните Системи (IFES).

Судија Наке Георгиев

Судија Наке Георгиев

Име и презиме:
Наке Георгиев
Година на избор:
2020
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Роден на 13.06.1963 година во Струмица.

Дипломирал на Правен Факултет во Битола на 07.07.1987 година .

Правосуден испит положил на 10.12.1990 година.

 

Работно искуство:

 

На 08.10.1987 година се вработил во ЈЗО Природно лекувалиште и медицинска рехабилитација Бања Банско- Банско.

За судија во Основен суд Струмица е избран на 24.09.1997 година, а на 15.06.2004 година е избран за судија на Апелационен суд во Штип.

Судијата работел на Граѓанска област.

На 23.11.2017 е избран за Претседател на Апелационен суд Штип.

Со  одлука на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.09-291/1 од 07.02.2020 година е избран за судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Прва<12>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести