Пребарување одлуки

Суд :
 
Број на предмет:
Од датум
 
До датум

Напредно пребарување

Судија:
Правна област:
 
Вид предмет:
 
Подвид предмет:

Правосилен:
 
Признаена вина
Криминал од омраза
Семејно насилство
 
Доживотен затвор
Избрана одлука

Вид основ:
 
Основ:

Вид лице:
 
Име и презиме / Назив на правно лице:
 
Улога:

Категорија:
 
Одлука:

Пребарување текст:

Број на резултати : 678129

Суд :

Управен суд

Број на предмет :

У-2-215/19

Датум на одлука :

26.10.2020

1 У-2.бр. «215 »/«2019 » ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Весна Јовановска - претседател на советот, Габријела Михајловска и Александар Чичаковски - членови на советот, со записничар Незаат Реџепи- помлад судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителите Д. К. од Н.С. - Република С., С. К. од Н.С. - Република С. и Л. Н.од П., против Решението на М. Б., ДН.бр.19-430/2-4-2003 од 11.01.2019 година, за денационализација, на седницата на советот одржана на ден 22.10.2020 година, согласно член 39-а став 1 од Законот за управните спорови, донесе: П Р Е С У Д А Тужбата на тужителите Д. К. од Н.С. - Република С., С. К. од Н.С. - Република С. и Л. Н.од П., СЕ УВАЖУВААТ. Решението на Министерот за ф.Б....

Повеќе податоци

Судија :

Александар Чичаковски

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Управни спорови

Подвид предмет :

Управни спорови од денационализација, експропријација, деекспропиријација и трансформација

Вид основ :

Денационализација

Основ :

Денационализација

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

РО-190/20

Датум на одлука :

25.11.2020

II РО-190/20 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА Р. С. М. ОСНОВНИОТ СУД КУМАНОВО, како првостепен парничен суд, преку судијата Мирослав Георгиевски, како судија поединец, постапувајќи по тужбата на тужителот Ф.Б. од , Л., застапуван од адвокат С. П. од С., против тужениот Ј. п. П. К., со седиште во К. на ул.„.., основ работен спор-надомест на штета поради неисполнување на одредби од Колективен договор и Закон за работни односи, вредност 119.835,00 денари, по одржана главна, јавна и усна расправа на 12.11.2020 година во присуство на полномошник на тужителот адвокат С. П. од С. и полномошник на тужениот адвокат Д. П.од К., на ден 19.11.2020 година ја донесе и јавно ја објави, следната: П Р Е С У Д А ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА тужбеното барање на тужителот Ф. Б. од , Л., па се...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

РО-389/18

Повеќе податоци

Судија :

Мирослав Георгиевски

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Работни спорови

Вид основ :

Работни односи

Основ :

Надоместоци од работен однос

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

П4-1/20

Датум на одлука :

02.03.2020

1 I I.П4 бр.1/20 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА! ОСНОВНИОТ СУД КУМАНОВО како првостепен парничен суд преку судијата Мери Манаки Филиповска како претседател на советот и судиите поротници Даринка Манчевска и Елена Станојковска, како членови на советот, во парничниот предмет по тужбата на тужителот С.Н. од К. ул.„..., застапуван од полномошник адв.Дејан Алексов од С. ул.„...- Ц. - С. против тужениот АД „Е. Oсигурување С. со седиште во С. ул.„... нас. К.застапувано од полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од С. бул.„... ,за утврдителна пресуда, вредност на спор 3.886.661,00 денари, след удржана усна, јавна и главна расправа во присуство на полномошникот на тужителот адвокат Дејан Алексов од С. и на полномошникот на тужениот адвокат Сања Стрезоска...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

П4-87/18

Повеќе податоци

Судија :

Мери Манаки Филиповска

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Облигациони спорови

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Надомест на материјална штета

Суд :

Виш управен суд

Број на предмет :

УЖ-3-1047/19

Датум на одлука :

26.01.2021

«УЖ-3».бр.«1047»/«2019» 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД, во совет составен од судиите: Анита Данилова - Претседател на советот и судиите Рина Исени и Лидија Георгиевска - членови на советот, со записничар Милка Стефановска Трпевска - судски соработник, одлучувајќи по жалбата на тужителот Лазар Костадинов од Ш., изјавена преку полномошник Методи Поп Методиев, адвокат од Ш., против Пресудата на Управниот суд У-2.бр.98/2019 од 16.05.2019 година, за промена на упис на лице овластено за застапување, на седницата на советот одржана на ден 20.01.2021 година, донесе: П Р Е С У Д А Жалбата на тужителот Лазар Костадинов од Ш., СЕ УВАЖУВА. Пресудата на Управниот суд У-2.бр.98/2019 од 16.05.2019 година, СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ОДЛУЧУВА...

Повеќе податоци

Судија :

Рина Исени

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Жалби против одлуки на Управен суд

Подвид предмет :

Жалби против одлуки на Управен суд

Вид основ :

Централен регистар

Основ :

Централен регистар

Суд :

Апелационен суд Штип

Број на предмет :

ТСЖ-204/20

Датум на одлука :

22.01.2021

«ТСЖ-204/20 » 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП, во совет составен од судиите: Сузана Здравева - претседател, Светлана Јованова и Софија Манева членови на советот, и по правната работа на тужителот Друштво за градежништво трговија и услуги «Г Д ДООЕЛ » «С.Н.» против тужениот «И ДООЕЛ » од «С.Н.»,основ надомест на материјална штета вредност на спорот 660.520,оо денари а решавајки по жалбата изјавена од тужителот Г Д ДООЕЛ «» «С.Н.»преку пол. адв. «В П » од «Скопје» преку полномошникот,против пресудата на «Основен суд Штип »« Тс1.18/18 » од 14.10.2020 година на седницата одржана на «15.01.2021 » година, ја донесе следната: П Р Е С У Д А Жалбата изјавена од тужителот, - СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. Пресудата на «Основен...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Штип со одделение во Пробиштип

Број на предмет :

Тс1.18/18

Повеќе податоци

Судија :

Светлана Јованова

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Второстепени предмети по трговски спорови

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Надомест на материјална штета

Суд :

Апелационен суд Штип

Број на предмет :

ГЖ-802/20

Датум на одлука :

22.01.2021

«ГЖ-802/20 » 1 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП, во совет составен од судиите: Сузана Здравева - Претседател, Софија Манева и Светлана Јованова - членови, постапувајќи по тужбата на тужителот «Н ос » од «С.», против тужените «С Д » од «Ш. » и Д И од Ш. «», за «регресен долг », вредност 106.177,00 денари, а по жалбата на тужителот, против пресудата на «Основен суд Штип » «Малвп.507/19 » од 29.09.2020 година, на седницата одржана на ден «18.01.2021 » година, го донесе следното: Р Е Ш Е Н И Е Жалбата изјавена од тужителот, - СЕ УСВОЈУВА. Пресудата на «Основен суд Штип » «Малвп.507/19 » од 29.09.2020 година во ст.3, 4, 5 и 6 од изреката, - СЕ УКИНУВА и предметот во тој дел се враќа на првостепениот суд на повторно судење. О б р а з л о ж е н и е «Основен суд Штип », со...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Штип со одделение во Пробиштип

Број на предмет :

Малвп.507/19

Повеќе податоци

Судија :

Софија Манева

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Второстепени граѓански предмети

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Регресен долг

Суд :

Апелационен суд Штип

Број на предмет :

КЖ-522/15

Датум на одлука :

16.11.2015

«КЖ-522/15» 1 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП, во совет составен од судиите: Данка Ристова -претседател на советот, Славчо Тасев и Корнелија Давчева -судии-членови, со записничар Васко Василев-Виш судски соработник, решавајќи по жалбата изјавена од бранителот на обвинетиот С.М. од К., адвокат Елизабета Илиева од К., против решението на Основен суд Кочани, К.бр.162/2015 од 30.09.2015 година, на одржаната седница на советот на ден 03.11.2015 година, го донесе следното: Р Е Ш Е Н И Е Жалбата изјавена од бранителот на обвинетиот С.М. од К., адвокат Елизабета Илиева од К.,-СЕ УВАЖУВА. Решението на Основен суд Кочани, К.бр.162/2015 од 30.09.2015 година во став 2 и став 3 од изреката - СЕ ПРЕИНАЧУВА само по однос на одлуката за трошоците во постапката, така што од средствата...


Поврзани предмети

Суд :

Апелационен суд Штип

Број на предмет :

КЖ-225/15

Повеќе податоци

Судија :

Славчо Тасев

Правна област :

Кривична област

Вид предмет :

Кривично полнолетни

Подвид предмет :

Второстепени кривични предмети

Вид основ :

Кривични дела против правниот сообраќај

Основ :

Употреба на исправа со невистинита содржина

Суд :

Апелационен суд Битола

Број на предмет :

ГЖ-685/20

Датум на одлука :

17.12.2020

«ГЖ-685/20» 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од: Петре Србиновски - претседател на судот и сидиите Никола Крстески и Ристе Ристевски - членови на советот, во правната работа на тужителот адвокат Мишел Наумоски од О., против тужениот ЈП за стопанисување со државни шуми - Национални шуми Скопје, за долг, вредност 433.363,00 денари, решавајќи по жалбите на странките, против пресудата на Основниот суд Охрид МАЛВПЛ1-ТС-83/19 од 10.03.2020 година, на седницата на советот одржана на ден 11.12.2020 година, донесе: П Р Е С У Д А Жалбите на странките, СЕ ОДБИВААТ како неосновани. Пресудата на Основниот суд Охрид МАЛВПЛ1-ТС-83/19 од 10.03.2020 година, СЕ ПОТВРДУВА. СЕ ЗАДОЛЖУВА тужителот на тужениот...


Поврзани предмети

Суд :

Основен суд Охрид

Број на предмет :

МАЛВПЛ1-ТС-83/19

Повеќе податоци

Судија :

Никола Крстески

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Второстепени граѓански предмети

Вид основ :

Облигациони односи

Основ :

Долг

Суд :

Основен суд Куманово

Број на предмет :

РО-607/18

Датум на одлука :

02.11.2020

I РО-607/18 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОСНОВНИOT СУД КУМАНОВО, како првостепен парничен суд, преку судијата Јасмина Јанева-Сандевска, како судија поединец, постапувајќи по тужбата на тужителот П.С. од К., со место на живеење на ул.... бр.... К., застапуван од полномошник С. С., адвокат од С. Н., против тужениот Ф. АД К., со седиште на ул.... бр... К., застапуван од полномошник Адвокатско друштво И. П. С., за парично побарување од работен однос, вредност на спорот 113.395,00 денари, по одржана усна, јавна и главна расправа на 22.09.2020 година, во присуство на полномошникот на тужителот С. С., адвокат од С. Н. и полномошникот на тужениот М. С., адвокатски стручен соработник од Адвокатско друштво И. П. С., на 30.09.2020 година ја...

Повеќе податоци

Судија :

Јасмина Јанева Сандевска

Правна област :

Граѓанска област

Вид предмет :

Парнични

Подвид предмет :

Работни спорови

Вид основ :

Работни односи

Основ :

Исплата на плати

Суд :

Виш управен суд

Број на предмет :

УЖ-1-348/20

Датум на одлука :

03.12.2020

«УЖ-1».бр.«348»/«2020» 1 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД во совет составен од судиите: Анита Данилова - претседател на советот, Лидија Георгиевска и Рина Исени- членови на советот, со записничар Милка Стефановска Трпевска, судски соработник , одлучувајќи по жалбата на тужителот Рашајкоски Влатко од П., изјавена против Пресудата на Управниот суд У-3.бр.547/2019 од 16.01.2020 година, по основ отстранување на градба, на седницата одржана на ден 25.11.2020 година, донесе: П Р Е С У Д А Жалбата на тужителот Рашајкоски Влатко од П. СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. Пресудата на Управниот суд У-3.бр.547/2019 од 16.01.2020 година СЕ ПОТВРДУВА. О б р а з л о ж е н и е Управниот суд со Пресуда У-3.бр.547/2019 од 16.01.2020 година ја...

Повеќе податоци

Судија :

Лидија Георгиевска

Правна област :

Управна област

Вид предмет :

Жалби против одлуки на Управен суд

Подвид предмет :

Жалби против одлуки на Управен суд

Вид основ :

Градежништво

Основ :

Отстранување на градба, објект,времен објект

Прв 1 2 3 4 5   Последен