Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori)

Informacione të përgjithshme (kompetenca dhe historiku)

Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut është Gjykata më e lartë në shtetin dhe e siguron barazinë në zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave. Gjykata supreme realizon pushtetin gjyqësor  në tërë territorin e Republikës dhe selinë e ka në Shkup. 

                Kompetenca:

- vendos në shkallë të dytë kundër vendimeve të këshillave të saj siç është e paraparë me ligj;

- vendos në shkallën e tretë dhe të fundit sipas ankesave kundër vendimeve të gjykatave të apelit;

- vendos sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike  kundër vendimeve të plotfuqishme të gjykatave dhe vendimeve të këshillave të saj kur ajo është e paraparë me ligj;

- vendos për ndeshje të kompetencave ndërmjet gjykatave themelore të rajonit të gjykatave të ndryshme të apelit, ndeshje të kompetencave ndërmjet gjykatave të apelit, ndeshje të kompetencave ndërmjet Gjykatës administrative me ndonjë gjykatë tjetër, ndjeshje të kompetencave ndërmjet Gjykatës së lartë administrative me ndonjë gjykatë tjetër dhe vendos për bartjen e kompetencës vendore te këto gjykata;

- vendos sipas kërkesave të palëve dhe pjesmarrësve të tjerë në procedurën e cenimit për të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm, në procedurë siç është e paraparë me ligj para gjykatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas rregullave dhe principeve të parapara në Konventën evropiane për të drejtat dhe liritë e njerëzve dhe duke u nisur nga praktika gjyqësore e Gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzve dhe

- realizon edhe çështje të tjera të parapara me ligj.

 

Në Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë  janë formuar katër sektorë gjyqësorë:

- Sektori i veprave penale,

- Sektori i veprave civile,

- Sektori për gjykim në afat të arsyeshëm dhe

- Sektori i praktikës gjyqësore.

 

Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë çështjet nën kompetencën e saj i realizon përmes:

 

- këshillave,

- seancës së sektorëve,

- seancës së përbashkët të sektorëve,

- mbledhjeve të gjyqtarëve dhe

- mbledhjes së përgjithshme.

 

Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e përgjithshme:

 

- vendos për qëndrime parimore dhe mendime parimore juridike sipas çështjeve që kanë kuptim sigurimin e unifikimit me zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave në afat prej 3 muaj, por jo më tepër se gjashtë muaj me vet iniciativë të kryetarit të gjykatës ose me vet iniciativë në mbledhjen e gjyqtarëve ose sektorëve gjyqësor të gjykatave ose me iniciativë të avokatëve dhe i publikon në ueb faqen e Gjykatës supreme.

- jep mendime sipas propozimeve të ligjeve dhe rregullave të tjera kur me të rregullohen çështje me kuptim të  punës së gjykatave,

- shqyrton çështje lidhur me punën e gjykatave, zbatimin e ligjeve dhe praktikën gjyqësore,

- sjell rregullore për punën e saj,

- sjell program për punën e gjykatës,

- parashtron propozim në Këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për udhëtim të gjyqtarit në gjykatë tjetër,

- sjell kodeksin etik për gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë , me propozim të shoqatës së gjyqtarëve,

- mund të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për konstatimin e përgjegjësisë së gjyqtarit ose kryetarit të gjykatës,

- parashtron iniciativë për ngritjen e procedurës para Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për konstatimin e aftësisë përherë të humbur për realizimin e funksionit të gjyqtarit,

- emëron anëtarë të këshillit për marrje të vendimit sipas ankesës kundër vendimit të sjellë nga Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisës së Veriut, siç parashihet me ligj,

- shqyrton sipas kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër vendimeve të këshillave të saj,

- vendos sipas kërkesave për përjashtimin e kryetarit të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

- shqyrton raportin e punës së saj dhe raportet e punës së gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga aspekti i azhurnimit dhe kualitetit të punës, sjell konkluzione sipas tyre dhe është përgjegjës që të ndjek zbatimin e tyre dhe

- realizon edhe çështje të tjera siç parashihen me ligj.

(2) Qëndrimet parimore dhe mendimet parimore juridike që i konstaton Gjykata supreme  në mbledhjen e përgjithshme janë të detyrueshme për të gjitha këshillat e Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(3) Qëndrimet e konstatuara parimore dhe mendimet juridike të çështjeve me kuptim të sigurimit të unitetit në zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave, Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut i publikon në web faqen.

(4) Gjykata supreme e Republikës së Maqedonisë dërgon Raport vjetor për punën e saj, në Këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri në fund të shkurtit të vitit që rrjedh për vitin e kaluar.

 

 Ligji për gjykatat  (G. Zyrtare e RM nr.58/2006)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykatat  (G. zyrtare e RM nr.35/08)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykatat (G. Zyrtare e RM nr.150/10)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykatat  ( G. Zyrtare e RM nr.83/18)

Ligji plotësimin e Ligjit për gjykatat  (G. Zyrtare e RM nr.198/18)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykatat (G. Zyrtare e RMV nr.96/19)

Rregullore e punës së Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut (G. Zyrtare e RMV nr.14/22) 

HISTORIKU
Rregullore për organizimin dhe sistemimin e brendshëm

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit


Të gjitha lajmet