За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

Претседател

CV на Претседател

Судија Беса Адеми

Име и презиме:
Беса Адеми
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела - Претседател на оддел и Оддел за судска практика

Образование:

Родена е на 23.1.1964 г. во Скопје. Живее во Скопје. По националност е албанка. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје во 1990 г. Правосуден испит положила во Скопје на 8.4.1993 г.

Работно искуство:

На 15.12.1990 г. започнала да работи како приправник-волонтер во тогашниот Окружен суд Скопје, а од 8.2.1994 г. била стручен соработник во истиот суд. Во периодот од 9.12.1999 г. до 14.6.2004 г. работела како заменик јавен правобранител на РМ во Јавното правобранителство на РМ. На 15.6.2004 г. со одлука за избор 07-2592/1 (Сл.в. на РМ бр. 38/04 од 17.6.2004 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде постапува по предмети во граѓанскиот оддел. На 7.7.2009 година е избранa за судија на Врховниот суд на Република Македонија. Има солидно познавање на англиски јазик. Искуство во работа со компјутери има во word. Член е на комисија за правосуден испит.

На 12.02.2021 со одлука бр.09-309/1 од страна на Судскиот Совет на Република Северна Македонија е избрана за Претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија. 

На 12.03.2021 година претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија даде свечена изјава пред претседателот и членовите на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

Судиите

Судија Васил Грчев

Судија Васил Грчев

Име и презиме:
Васил Грчев
Година на избор:
2001
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Роден е на 28.02.1959 година во Струмица. По завршувањето на основното и средното образование, се запишал на Правниот факултет во Скопје.

Работно искуство:

По дипломирањето на Факултетот и отслужувањето на воениот рок се вработил во Општинскиот суд во Струмица, каде што бил избран за судија и како таков работел се до 1996 година. Во 1996 година е избран за градоначалник на Општина Струмица, а во меѓувреме е именуван за директор и советник за правни работи во Регионалниот центар на Македонски телекомуникации во Струмица. Во декември 2001 година е избран за судија на Врховниот суд на Република Македонија. До 2002 година работел како судија во одделот за управни спорови, а потоа во одделот за граѓански дела. За член на Судскиот совет е избран на 16.12.2006 година и таа функција на обавува се до 17.12.2012 година. Во периодот од 02.02.2009 година до 02.02.2011 година ја обавувал функцијата Претседател на Судкиот совет. Од 17.12.2012 година повторно ја обавува функцијата судија на Врховен суд.

Судија Мирјана Радевска Стефкова

Судија Мирјана Радевска Стефкова

Име и презиме:
Мирјана Радевска Стефкова
Година на избор:
2009
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела

Образование:

Родена на 23.08.1960 год во Скопје. Основно и средно образование завршено во Скопје. Високо образование-Правен факултет, правосудна насока, од 1978 до 1983 година на Универзитетот “Кирил и Методиј“ Скопје.

Работно искуство:

По дипломирањето на Правниот факултет во Скопје, од 1983 година вработена во Окружниот стопански суд во Скопје, како приправник. По полагање на правосудниот испит во 1984 година распоредена на работно место - стручен соработник во истиот суд. Од 1 јули 1996 година избрана за судија во Основниот суд Скопје II Скопје, распоредена во Одделот за трговски спорови. Во мај 2009 година, избрана за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

 Учество на семинари: -семинар за интелектуална сопственост, организиран од IDLO-International Development Law Organization, одржан во Скопје во 2007 година. -семинар за трговско право,организиран од Академијата за обука на судии и јавни обвинители во соработка со проектот CARDS 2004, во 2007 година. -семинар за судска соработка во Европската унија-граѓанско и трговско правна материја во Брисел, во 2008 година, организиран од Европската комисија-Генерален директорат за проширување. -семинар за конкурентско право,организиран од OECD-Регионален центар за конкуренција во Унгарија, одржан во Будимпешта во 2008 година. Странски јазици: француски и англиски.

Судија  м-р Фаик Арслани

Судија  м-р Фаик Арслани

Име и презиме:
м-р Фаик Арслани
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Роден на 17.01.1959 година во с. Добридол –Гостиварско. Од 1978-79 година до 1982-83 година студент при Правниот факултет во Нови Сад, САП Војводина, СФРЈ Југославија.

Работно искуство:

Од 1.06.1984 година до 4.07.1988 година - вработен во Опшинското јавно обвинителство – Гостивар. Од 5.07.1988 година до 30.06.1996 година - претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар. Од 1.07.1996 година до 12.05.2001 година - судија при Основниот суд Гостивар. Од 13.05.2001 година до 30.06.2003 година - Министер за Локална самоуправа при Владата на Република Македонија. Од 1.07.2003 година до 31.07.2008 година –адвокат со седиште во Гостивар , регистриран при Адвокатска комора на РМ. Од 1.08.2008 година – член на Советот на јавните обвинители на РМ избран со Одлука на Собранието на РМ, објавен во Сл. Весник бр.96 од 31.07.2008 година. Од 09.10.2009 година на правниот факултет во Приштина се стекнал со диплома за посдипломски судии и со степен на наобразба м-р по правни –управни науки. Од септември 2010 година судија на Врховниот суд на Република Македонија.

На 11.09.2019 со одлука бр. 02-1454/1 од страна на Судскиот Совет на Република Северна Македонија е избран за вршител на должноста Претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

 

Судија Владимир Стојаноски

Судија Владимир Стојаноски

Име и презиме:
Владимир Стојаноски
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Основно и средно образование завршил во Скопје.

Дипломирал на правниот факултет во Битола во 1988 година.

Правосуден испит положил во Скопје 1991 година.

 

Работно искуство:

Работел прво како стручен соработник, потоа како советник и државен советник во Владата на Република Македонија во периодот од 1992-2002 година.

Во 2002 година во Фонд за земјоделство како пом. директор за финансиски и правни работи.

Во 2004 година во Министертво за земјоделство, шумарство и водостопанство како пом. раководител на сектор за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој.

Во 2006 година како Директор во Бирото за судски вештачења.

За судија во Управниот суд е избран во 2007 година.

За судија на Врховниот суд на Република Македонија е избран на 13.09.2010 година.

За судија на Уставниот суд на Република Македонија е избран на 14 април 2011 година.

По истек на 9 годишен мандат на судија во Уставниот суд на Република Северна Македонија, од 14.06.2020 година продолжува да ја извршува функцијата судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

 

Објавени трудови и активности:

 

Во ноември и декември 2008 година - член на Комисија за завршен испит при Академијата за судии и јавни обвинители за I генерација слушатели на почетна обука.

Во периодот од 2013 до 2015 година - предавач во почетна обука од областа на Уставното право за V генерација слушатели на почетна обука  при Академијата за судии и јавни обвинители.

Судија Емилија Илиевска

Судија Емилија Илиевска

Име и презиме:
Емилија Илиевска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Родена во Скопје на 28.10.1962 година. Образование: Дипломиран правник со завршен Правен факулет во Скопје - 27.03.1987 година; Положен правосуден испит во Скопје - 18.10.1989 година. 

Работно искуство:

Работно искуство: Приправник - волентер во Општинско јавно обвинителство во Скопје и во Општински суд Скопје II во Скопје од 1987 година до 1989 година; Стручен соработник во Општински суд Скопје I од 1989 година до 1996 година; Судија на Основен суд Скопје I во Скопје од 27.06.1996 година до 18.04.2007; Судија на Основен суд Скопје II Скопје до 31.10.2007 година; Судија на Управен суд од 31.10.2007 година до 13.09.2010 година, кога е избрана за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

Други ангажмани и усовршување: Во организација на Constitutional & Legilslative COLPI Policy Institute Affiliated with the Open Sosiety Institute има завршено COLPI - CEU LEGAL STUDIES DEPARTMENT 1997 Course of The Business Law; Во рамките на проектот Техничка помош за поддршка на формирањето на Институт за обука на Правосудството има учество во Pilot Training Seminar in EU Law; Во организација на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија завршена Првична интензивна обука на судиите избрани во Управен суд; Со поддршка на Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, во рамките на Проектот за билатерална македонско - француска соработка во областа на правдата и едукацијата на судиите и јавните обвинители, учество на семинар на тема „Европската димензија и предизвици на управното судство во Република Франција и Република Македонија“; Во организација на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија и UNHCR учество на семинарот - Вовед во правото на бегалци I: Суштинска анализа и процедурални гаранции кај барањата за азил; Во организација на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија и Германската фондација за меѓународна правна соработка учество на семинар со теми: Развој на правото од страна на управните судови: примена на општи принципи и одлуки на случаи без експлицитни решенија во пишаните закони; Практични искуства во Македонија и во Европската Унија, со посебен осврт на СР Германија и Република Чешка; Генерални начела на избирачкото право и нивна практична имплементација; Искуства од судската пракса во Македонија, Германија и Република Чешка како и учество на тренингот за националното и Европското право за јавните набавки; Информативна посета во Германија на тема „Практика на управното судство во Германија“; Во организација на ТАIEX програмата учество на семинар - работилница во Будимпешта на тема „Asilium and migration low for judges workshop“.

Судија Јелица Крстевска

Судија Јелица Крстевска

Име и презиме:
Јелица Крстевска
Година на избор:
2011
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

 

Родена на 17.05.1961 година во Крива Паланка. Живее во Скопје.

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје на 22.03.1984 година.

Правосудниот испит го положила на 22.10.1987 година.

Работно искуство:

Од 07.07.1986 година до 22.10.1987 година приправник во Окружен суд Скопје.

Од 22.10.1987 година до 01.07.1996 година стручен соработник во граѓански оддел во Окружен суд Скопје.

На 01.07.1996 година избрана за судија во Основен суд Скопје II Скопје.

На 01.11.2007 година избрана за судија во Управен суд на Република Македонија.

На 15.07.2011 година избрана за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

На 18.12.2012 година е избрана за член на Судски совет на Република Македонија.

Во јануари 2014 година назначена за член на Управен одбор на Академија за судии и јавни обвинители.

На 05.02.2014 година избрана за заменик претседател на Управен одбор на Академија за судии и јавни обвинители, која функција ја извршува до септември 2018 година.

По истек на 6 годишен мандат на член на Судски совет на Република Македонија на 18.12.2018 година, продолжува да ја извршува судиската функција во Врховниот суд на Република Македонија.

 

Судија Снежана Ѓорѓиеска Зекирија

Судија Снежана Ѓорѓиеска Зекирија

Име и презиме:
Снежана Ѓорѓиеска Зекирија
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Родена е на 6.1.1960 г. во Прилеп. Живее во Скопје. По националност е Македонка. Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 23.12.1985 г. Правосуден испит положила во Скопје на 12.12.1989 г.

Работно искуство:

На 27.5.1986 г. се вработила како правник во Управата за општествени приходи на Град Скопје. Од 6.7.1987 г. работела како приправник во Окружен стопански суд Скопје во областа на стопанското право. Од 1989 г. работела во Окружен стопански суд Скопје како стручен соработник на стопански парници, а од 1994 г. била стручен соработник во стечајно одделение. Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 27.6.1996 г. каде постапувала по предмети во стечајното одделение. Од 1998 г. во Основен суд Скопје I - Скопје постапувала по предмети од стопанска парница, а од јули 2007 г. работела како судија во Основен суд Скопје II – Скопје на истата материја. На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во трговскиот оддел и е претседател на совет.  Активно се служи со англиски јазик. Има познавање од областа на работа со компјутери. Со одлука бр. 07-1958/1 од 25.12.2012 на Судски совет на Република Македонија е избрана за судија на Врховен суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

Има учестувано на повеќе семинари од областа на трговското право и има стекнато сертификати за: - заштита на индустриска сопственост - трговско право - заштита од нелојална конкуренција Во Академијата за судии и јавни обвинители е ментор за трговско право.

Судија Д-р Џемали Саити

Судија Д-р Џемали Саити

Име и презиме:
Д-р Џемали Саити
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Роден на 14.09.1966 година во Глумово, Скопје. Основно и средно образование – Скопје. Дипломиран правник – правосудна насока, Правен факултет Скопје, 21.03.1991 година. Правосуден испит, положен на 24.06.1996 година. Последипломски студии: - Магистар на правни науки – Правен факултет при Државниот Тетовски Универзитет на тема: “Примената на посебните истражни мерки“. - Доктор на правни науки - Правен факултет “Јустинијан први“ Скопје. Одбрана на докторската дисертација на 06.11.2012 година под наслов “Алтернативните мерки наспроти новите облици на криминалитет“

Работно искуство:

Професионален ангажман:

● 1992 - 1993 новинар во МРТ – Радио Скопје.

● 1996 година до крајот на 1999 година – адвокат во Скопје.

● На 27.12.1999 година, избран за Министер за локална самоуправа во Владата на РМ, до 13.05.2001 година.

● 2002 - 2006 година, член на Државната изборна комисија на РМ.

● 2001 - 2004 година, заменик на претседателот на Државната пописна комисија на РМ.

● Од декември 2010 година до август 2011 година, член на Државната пописна комисија на РМ.

● Од 23.05.2005 – 18.08.2011 година, адвокат во Скопје.

● Од.2006 година, овластен медијатор.

● Од 18.08.2011 година, судија во Виш управен суд.

● Од 25.12.2012 година, Судија во Врховен суд на РМ.

Судија Исамедин Лимани

Судија Исамедин Лимани

Име и презиме:
Исамедин Лимани
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјал. совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

- Правен факултет завршил 1990 година.

- Правосуден испит - 2001 година.

Работно искуство:

 Движење во служба: - 1992 година - волонтер во подрачното одделение на Министерство за правда во Тетово, - 1993 година - самостоен референт во стручната служба на СО Тетово, - 1997година - Секретар на Советот на Општина Желино, - 2002 година - член на Државната изборна комисија, - 2004 година - државен советник во Министерството за правда, - 2009 – 2011 судија на Управен суд Скопје - март 2011 година - избран за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година - ноември 2011 година – избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судија Шпенд Деваја

Судија Шпенд Деваја

Име и презиме:
Шпенд Деваја
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела

Образование:

Роден е во Скопје на ден 19.04.1962 година. Основно и средно образование има завршено во Скопје. Дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1985 година.  Во 1987 година во Скопје, го положува правосудниот испит.

Работно искуство:

Во 1986 година работи како адвокатски приправник. Во 1988 година се вработува како шеф на правниот сектор во ПОС Центрохемија Скопје. Од 01.09.1990 е регистриран во Адвокатската Комора на Република Македонија како адвокат под реден број 300. Со Одлука на Судскиот Совет на Република Македонија од 02.12.2013 година е избран за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

Од 2004 година до 2010 година - член и потпреседатал на Управниот Одбор на Адвокатската Комора на Република Македонија. Од 2000 година до 2010 година - кординатор на проектот финансиран од UNHCR-канцеларија во Скопје, за бесплатна правна помош на бегалците во Република Македонија по наслов: Free Legal Aid to the Refugees in Rеpublic of Macedonia” Земал учество на многу семинари и конференции одржани во земјата и странство и тоа " The “European Convention on Human Rights and its Application on Asylum Seekers", organized by UNHCR B.O. - Skopje," International Course on Refugee Protection in Response to Failure of State Protection (Focus on Agents of Persecution and the Concept of Internal Protection Alternative)", organized by ECRE – London," International Human Rights Instruments for Protection of Refugees", organized by the Center for Refugees and Forced Migration Studies – Skopje," Defending Human Rights in Practice" (lecturer: Andrass Grad, PhD, for-mer Adviser of the Secretariat of the European Human Rights Commission, Adviser of the Hungarian Constitut. Court's president), organized by CSRC,"Proceedings before the European Court of Human Rights" (lecturer: Bill Bowring, PhD, legal representative in proceedings before the Strasbourg Court, Professor at the University of Essex), organized by CSRC,Семинар организран од страна на UNICEF и Совет на Европа со тема малолетничка деликвенција, International Criminal Court organized by ERA-Akademy of Europеan Law, in Germany, Обука на обучувачи организарана од Мисијата на ОБСЕ НМС /ОДДЕЛ ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, во врска со измените на зкп, на тема: Истрага, Теорија на случај, Директно испрашување, Вкрстено испрашување и Спогодување за вина.

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • Претседателот на Врховниот суд со поздравно обраќање на 15-годишнината на Академијата за судии и јавни обвинители

  Соопштенија за јавност  | 02.12.2021
  Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, Беса Адеми, на 01.12.2021 година, имаше свое обраќање на свечениот настан по повод одбележување на 15 години од постоењето на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев. [повеќе]
 • Соопштение за јавност

  Соопштенија за јавност  | 01.12.2021
  Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд на Република Северна Македонија на денешната седница расправаше по повод жалбата на Стојанче Рибарев, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, изјавена против одлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.10-41/21-14 од 14.07.2021 година, за негово разрешување од вршење на судиска функција. [повеќе]
 • Соопштение за јавност

  Соопштенија за јавност  | 30.11.2021
  Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд на Република Северна Македонија на седница одржана на 29.11.2021 година расправаше по повод жалбата на Зоранчо Мицевски, судија на Апелациониот суд Штип, изјавена против одлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.10-39/25 од 26.07.2021 година, за негово разрешување од вршење на судиска функција. [повеќе]

Сите вести