За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

За судиите

ВД Претседател м-р Фаик Арслани 

Образование:

Роден на 17.01.1959 година во с. Добридол –Гостиварско. Од 1978-79 година до 1982-83 година студент при Правниот факултет во Нови Сад, САП Војводина, СФРЈ Југославија.

Работно искуство:

Од 1.06.1984 година до 4.07.1988 година - вработен во Опшинското јавно обвинителство – Гостивар. Од 5.07.1988 година до 30.06.1996 година - претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар. Од 1.07.1996 година до 12.05.2001 година - судија при Основниот суд Гостивар. Од 13.05.2001 година до 30.06.2003 година - Министер за Локална самоуправа при Владата на Република Македонија. Од 1.07.2003 година до 31.07.2008 година –адвокат со седиште во Гостивар , регистриран при Адвокатска комора на РМ. Од 1.08.2008 година – член на Советот на јавните обвинители на РМ избран со Одлука на Собранието на РМ, објавен во Сл. Весник бр.96 од 31.07.2008 година. Од 09.10.2009 година на правниот факултет во Приштина се стекнал со диплома за посдипломски судии и со степен на наобразба м-р по правни –управни науки. Од септември 2010 година судија на Врховниот суд на Република Македонија.

На 11.09.2019 со одлука бр.02-1454/1 од страна на Судскиот Совет на Република Северна Македонија е избран за вршител на должноста  Претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Судиите

Судија Д-р Марика Матеска

Судија Д-р Марика Матеска

Име и презиме:
Д-р Марика Матеска
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Родена е на 7.12.1958 г. во Скопје. Живее во Скопје. По националност е Македонка. Дипломирала на 23.6.1982 г. на Правниот факултет во Скопје. Правосуден испит положила во Скопје на 14.12.1983 г.  Магистрирала на 7.7.1999 г. на Правниот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје на тема ,,Дозволени и недозволени начини на прибавување на докази во кривичната постапка’’.  На 7.6.2011 година, на Полициската академија во Скопје, докторирала на тема “Организираниот криминал во РМ и методи за негово сузбивање” и се стекнала со звање Доктор за безбедносни науки. Со диплома за застапници за индустриска сопственост се стекнала во февруари 1995 г.

Работно искуство:

На 1.12.1982 г. се вработила како приправник, а потоа работела и како стручен соработник во тогашниот Окружен суд Скопје. Првпат била избрaна за судија во тогашниот Општински суд Скопје I Скопје на 9.11.1987 г., каде до 1995 г. работела на кривична материја, а потоа до јуни 2004 г. на граѓанска материја.На 15.06.2004 г. со одлука за избор 07-2592/1 (Сл.в. на РМ бр.38/04 од 17.6.2004 г.) е избранa за судија во Апелациониот суд Скопје, каде продолжила да работи на граѓанска материја. Со одлука бр. 07-1958/1 од 25.12.2012 на Судски совет на Република Македонија е избрана за судија на Врховен суд на Република Македонија.
 

Објавени трудови и активности:

Активно со свои трудови учествувала на повеќе од 30 меѓународни семинари, како и семинари организирани од домашни институции, симпозиуми, конгреси, проекти, работилници, тренинг сесии, презентации, јавни расправи, тркалезни маси и сл.од областа на: - „Повреда на авторските права во однос на компјутерските програми”; - „Националниот извештај за човековиот развој во РМ 2001”; - „Анти-корупциска стратегија во РМ”; - „Судска заштита на правата од интелектуална сопственост”; - „Заштита на интелектуална сопственост”; - „Мултиетничка полиција во РМ”; - „Судска соработка во граѓански и стопански предмети”; - „Судска организација на Европската Унија”; - „Социјални и економски фактори за Е-правда”; - „Примена на Закон за трговски друштва”; - „Основните принципи на правниот систем на ЕУ”; - „Улогата на националниот судија и јавен обвинител во сверата на правда, слобода и сигурност на Европа”; - „Новиот Закон за парнична постапка”; - „Право на Европската Унија”; - Државната програма за превенција и репресија на корупција; - Презентација на програмата HELP на Советот на Европа ,,Европскиот суд за правда“; - Обука на судии за медијација. Во текот на 2003, 2005 и 2007 г. се стекнала со неколку сертификати меѓу кои: - CERTIFIKATE од Министерство за финансии и буџет на Република Франција за заштита на интелектуална сопственост; - CERTIFIKATE за едукатор на Право на ЕУ; - CERTIFIKATEза “Меѓународно право”; - CERTIFIKATE за “Право на ЕУ”; - СЕРТИФИКАТ за “Обука на обучувачи”; - „Certificate of Completion” за познавање на англиски јазик за судии и обвинители. Од септември 2006 г. била член на работната група за изготвување на “Предлог за донесување на Закон за Меѓународно приватно право”. Во 2007 г. била вклучена во работилници на Државната Комисија за спречување на корупција за изработка на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата. Во мај 2007 г. била наименувана за постојан едукатор во Академијата за обука на судии и обвинители и нивните заменици на РМ. Во текот на 2007 и 2008 г. континуирано држела предавања согласно програмата на Академијата за обука на судии и обвинители и посетувала обука на едукатори – обучувачи, и Презентација на програмата HELP на Советот на Европа. Во 2008 г. била вклучена во “Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“. Има објавено 12 трудови од областа на организиран криминал, корупција, наркоанализи и медицински интервенции, детектор на лаги, прислушкување и прислушни средства, компаративни прегледи на примената и забраните за примена на истите во повеќе земји меѓу кои САД, Кралството Шведска, Белика Британија, Германија и др. меѓу кои: - „Корупцијата третирана во законска регулатива” - „Организиран криминал” - „Техника на примена на прислушни средства” - „Детекција и блокада на прислушни средства” - „Доказни забрани во германско право” - „Примена на прислушни средства во Кралство Шведска” - „Забрани при примена на прислушни средства” - „Примена на детектор за лага” - „Наркоанализа и медицински интервенции” - „Технички средства во Велика Британија” - „Видови на техничко – прислушни средства кои се употребуваат во Велика Британија” - „Примена на прислушни средства во кривична постапка на Велика Британија”

Судија Снежана Ѓорѓиеска Зекирија

Судија Снежана Ѓорѓиеска Зекирија

Име и презиме:
Снежана Ѓорѓиеска Зекирија
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Оддел за судење во разумен рок - Претседател на оддел, Оддел за граѓански дела и Оддел за судска практика

Образование:

Родена е на 6.1.1960 г. во Прилеп. Живее во Скопје. По националност е Македонка. Дипломирала на Правен факултет во Скопје на 23.12.1985 г. Правосуден испит положила во Скопје на 12.12.1989 г.

Работно искуство:

На 27.5.1986 г. се вработила како правник во Управата за општествени приходи на Град Скопје. Од 6.7.1987 г. работела како приправник во Окружен стопански суд Скопје во областа на стопанското право. Од 1989 г. работела во Окружен стопански суд Скопје како стручен соработник на стопански парници, а од 1994 г. била стручен соработник во стечајно одделение. Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I - Скопје на 27.6.1996 г. каде постапувала по предмети во стечајното одделение. Од 1998 г. во Основен суд Скопје I - Скопје постапувала по предмети од стопанска парница, а од јули 2007 г. работела како судија во Основен суд Скопје II – Скопје на истата материја. На 17.2.2010 г. со одлука за избор 07-317/1 (Сл.в. на РМ бр.25 од 19.2.2010) избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во трговскиот оддел и е претседател на совет.  Активно се служи со англиски јазик. Има познавање од областа на работа со компјутери. Со одлука бр. 07-1958/1 од 25.12.2012 на Судски совет на Република Македонија е избрана за судија на Врховен суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

Има учестувано на повеќе семинари од областа на трговското право и има стекнато сертификати за: - заштита на индустриска сопственост - трговско право - заштита од нелојална конкуренција Во Академијата за судии и јавни обвинители е ментор за трговско право.

Судија Д-р Џемали Саити

Судија Д-р Џемали Саити

Име и презиме:
Д-р Џемали Саити
Година на избор:
2012
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела, Оддел за судење во разумен рок и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Роден на 14.09.1966 година во Глумово, Скопје. Основно и средно образование – Скопје. Дипломиран правник – правосудна насока, Правен факултет Скопје, 21.03.1991 година. Правосуден испит, положен на 24.06.1996 година. Последипломски студии: - Магистар на правни науки – Правен факултет при Државниот Тетовски Универзитет на тема: “Примената на посебните истражни мерки“. - Доктор на правни науки - Правен факултет “Јустинијан први“ Скопје. Одбрана на докторската дисертација на 06.11.2012 година под наслов “Алтернативните мерки наспроти новите облици на криминалитет“

Работно искуство:

Професионален ангажман:

● 1992 - 1993 новинар во МРТ – Радио Скопје.

● 1996 година до крајот на 1999 година – адвокат во Скопје.

● На 27.12.1999 година, избран за Министер за локална самоуправа во Владата на РМ, до 13.05.2001 година.

● 2002 - 2006 година, член на Државната изборна комисија на РМ.

● 2001 - 2004 година, заменик на претседателот на Државната пописна комисија на РМ.

● Од декември 2010 година до август 2011 година, член на Државната пописна комисија на РМ.

● Од 23.05.2005 – 18.08.2011 година, адвокат во Скопје.

● Од.2006 година, овластен медијатор.

● Од 18.08.2011 година, судија во Виш управен суд.

● Од 25.12.2012 година, Судија во Врховен суд на РМ.

Судија Исамедин Лимани

Судија Исамедин Лимани

Име и презиме:
Исамедин Лимани
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок, Специјал. совет по жалби против одлуки на Управен суд и Оддел за судска практика

Образование:

- Правен факултет завршил 1990 година.

- Правосуден испит - 2001 година.

Работно искуство:

 Движење во служба: - 1992 година - волонтер во подрачното одделение на Министерство за правда во Тетово, - 1993 година - самостоен референт во стручната служба на СО Тетово, - 1997година - Секретар на Советот на Општина Желино, - 2002 година - член на Државната изборна комисија, - 2004 година - државен советник во Министерството за правда, - 2009 – 2011 судија на Управен суд Скопје - март 2011 година - избран за судија на Вишиот управен суд, стапува на функција на 30.06.2011 година - ноември 2011 година – избран за Претседател на Управен суд Скопје

Судија Шпенд Деваја

Судија Шпенд Деваја

Име и презиме:
Шпенд Деваја
Година на избор:
2013
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела, Оддел за судење во разумен рок и Оддел за судска практика

Образование:

Роден е во Скопје на ден 19.04.1962 година. Основно и средно образование има завршено во Скопје. Дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1985 година.  Во 1987 година во Скопје, го положува правосудниот испит.

Работно искуство:

Во 1986 година работи како адвокатски приправник. Во 1988 година се вработува како шеф на правниот сектор во ПОС Центрохемија Скопје. Од 01.09.1990 е регистриран во Адвокатската Комора на Република Македонија како адвокат под реден број 300. Со Одлука на Судскиот Совет на Република Македонија од 02.12.2013 година е избран за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

Објавени трудови и активности:

Од 2004 година до 2010 година - член и потпреседатал на Управниот Одбор на Адвокатската Комора на Република Македонија. Од 2000 година до 2010 година - кординатор на проектот финансиран од UNHCR-канцеларија во Скопје, за бесплатна правна помош на бегалците во Република Македонија по наслов: Free Legal Aid to the Refugees in Rеpublic of Macedonia” Земал учество на многу семинари и конференции одржани во земјата и странство и тоа " The “European Convention on Human Rights and its Application on Asylum Seekers", organized by UNHCR B.O. - Skopje," International Course on Refugee Protection in Response to Failure of State Protection (Focus on Agents of Persecution and the Concept of Internal Protection Alternative)", organized by ECRE – London," International Human Rights Instruments for Protection of Refugees", organized by the Center for Refugees and Forced Migration Studies – Skopje," Defending Human Rights in Practice" (lecturer: Andrass Grad, PhD, for-mer Adviser of the Secretariat of the European Human Rights Commission, Adviser of the Hungarian Constitut. Court's president), organized by CSRC,"Proceedings before the European Court of Human Rights" (lecturer: Bill Bowring, PhD, legal representative in proceedings before the Strasbourg Court, Professor at the University of Essex), organized by CSRC,Семинар организран од страна на UNICEF и Совет на Европа со тема малолетничка деликвенција, International Criminal Court organized by ERA-Akademy of Europеan Law, in Germany, Обука на обучувачи организарана од Мисијата на ОБСЕ НМС /ОДДЕЛ ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, во врска со измените на зкп, на тема: Истрага, Теорија на случај, Директно испрашување, Вкрстено испрашување и Спогодување за вина.

Судија м-р Снежана Бајлозова

Судија м-р Снежана Бајлозова

Име и презиме:
м-р Снежана Бајлозова
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела, Оддел за граѓански дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Дипломирала на Правниот факултет во Скопје на 20.3.1981 година.

Правосуден испит положила во Скопје на 22.10.1982 г.

Во месец ноември 2014 година магистрира на факултетот Американ колеџ во Скопје и се здобива со звање магистар по деловно право. 

Има познавања од англиски јазик, како и од работа со компјутери.

Работно искуство:

Веднаш по дипломирањето од 1.9.1981 г. била примена на работа во тогашниот Окружен суд Скопје како приправник, а во 1982 г. се стекнала со звање стручен соработник во истиот суд и работела на предмети и од граѓанска и од кривична материја.

 Од 1.4.1986 г., по пат на спогодба преминала на работа во Врховен суд на Република Македонија, кадешто како стручен соработник работела исклучиво на предмети од граѓанска материја.
 
Првпат била избрана за судија во Основен суд Скопје I Скопје на 16.11.1987 г. каде се до 1996 г. работела на предмети од граѓанска материја, а потоа се до 2008 г. работела на предмети од кривична материја.

Од 2004 г. до 2007 г. била член на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје I Скопје, а потоа од крајот на 2007 г. до мај 2008 г. и претседател на Кривичниот совет во истиот суд.

На 20.5.2008 г. со одлука за избор 07-1185/1 (Службен весник  на РМ бр.66/05 од 28.5.2008 г.) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје каде што постапува по предмети во Трговскиот оддел.

Со одлука на Судскиот Совет на РМ  бр. 08-1388/1 од 05.09.2016 година избрана е за судија во Врховниот суд на Република Македонија.

Со одлука на Судскиот Совет на РМ бр.02-1928/1 од 05.12.2016 година избрана е за вршител на должност - Претседател на Врховниот суд на Република Македонија 

Објавени трудови и активности:

Како првостепен судија учествувала на сите семинари кои биле организирани во РМ, било од граѓанската било од кривичната област. Била претставник на РМ и на семинари организирани од Советот на Европа во Букурешт, Мадрид, Виена и Тирана, а кои се однесувале на состојбите во судството во РМ и Организираниот криминал. За овие учества поседува и безброј признаници – сертификати.

Во 2006 г. е избрана за претседател на Основната организација на Здружението на судии при Основниот суд Скопје I Скопје, каде останува се од изборот за судија во Апелационен суд Скопје.
 
Од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители во 2008 г. е определена за ментор од кривична област.

Во периодот од 1996 г. до 2004 г. учествувала во сите избори во Република Македонија и тоа и како претседател и како член на изборна комисија.

Во 2009 г. од страна на Академијата за обука на судии и јавни обвинители е определена за ментор за изведување на практична обука на втората генерација на кандидати за судии и јавни обвинители од граѓанската област.

​Од страна на Судскиот совет на РМ има дозвола за предавање на наведениот факултет од областа за која што магистрирала. 

Судија Рахилка Стојковска

Судија Рахилка Стојковска

Име и презиме:
Рахилка Стојковска
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела, Оддел за судска практика

Образование:

 Родена во Скопје на 20.08.1964 година.

Образование: дипломиран правник со завршен Правен факултет во Скопје, Универзитет "Кирил и Методиј” во Скопје на 30.03.1988 година;

-положен правосуден испит во Скопје на 20.10.1992 година;

-положен Стручен испит за застапници во постапката за заштита на индустриската сопственост на 11.07.1994 година 

Работно искуство:

-приправник - волентер во Општински суд Скопје I во Скопје од 1988 година до 1990 година;

-адвокатски приправник од 1990 до 1993 година;

-адвокат од 1993 до 1996 година;

-самостоен референт во Републичка геодетска управа, Катарстар Скопје до март 1997 година;

-во Министерството за правда – советник во Секторот за правосудство од 1997 до 2000 година,

-советник на министерот од 2000 до 2001 година,

-раководител на Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности од 2001 до 2002,

оветник во Единицата за реформа на јавната администрација од 2002 до 2004,  

-раководител на Сектор за правосудство од 2004 до 2007,

-Судија на Управен суд од 31.10.2007 година до 05.09.2016 година,

кога е избрана за судија на Врховниот суд на Република Македонија. 

 

Објавени трудови и активности:

Други ангажмани и усовршување:

-претседател на советот за пензии и други права од пензиско и инвалидско осигурување, право по основ на социјална заштита, право по основ на здравствено осигурување, права од здравствено-санитарен надзор и контрола, надзорни мерки на инспекторатот на трудот од 2008 до 2012 година;

-претседател на советот за имотно-правна област и други права од 2013 до септември 2016 година;

-лице задолжено за односи со јавноста на Управниот суд од 2007 до 2010 година;

-член на помошно тело кое му помага на претседателот на судот по прашања од примената на Законот за судовите, Судскиот деловник, годишните извештаи на Управниот суд и сл.;

лен на Програмски совет на Акакдемијата за обука на судии и јавни обвинители;

-член на Комисијата за дисциплинска одговорност на нотарите;

-член на Издавачки совет - Здружение на судии на Република Македонија;

-претседател на Подружница на Здружение на судии на Република Македонија при Управниот суд од 2012 до 2016 година;

-учесник – предавач во изведувањето на наставата на вториот циклус студии – мастер, на Правниот факултет на насоката Административно право и јавна администрација по предметот управно судство, декември 2008 година и декември 2010 година;

-член на Комисијата за полагање на испит за извршители од 2011 до 2013 год.

-Во организација на European Judicial Training Network (EJTN) има учество на работилница под наслов „Judicial training for administrative judges“ одржана во 2008 година во Рига, Латвија со презентација на тема: „Реформи на правосудниот систем во Република Македонија – Конституирање на Управниот суд на Република Македонија“; во организација на Здружение на правниците на РМ има учество на 59-та Средба на правниците одржана во 2008 година во Охрид под наслов „Новините во Законот за општата управна постапка и Законот за управните спорови“ со презентација на тема: Управно - судска заштита на правата на граѓаните и правните лица низ практичната примена на Законот за управните спорови;

-учество на Заедничка меѓународна конференција одржана во 2010 година во Охрид под наслов „Управни судски постапки: тековни проблеми, компаративни искуства и решенија“ со презентација на тема: „Состојбата со постапката пред Управниот суд во Република Македонија од аспект на судиите“;

-учество на Меѓународна конференција на Советот на Европа одржана во Скопје во 2010 година при ВСРМ под наслов „Улогата на судиите во извршувањето на судските одлуки во кривичната, граѓанската и управната област“, со презентација на тема: „ Улогата на судијата во извршувањето на судските одлуки“,

-учество на Семинар одржан во 2010 година во Академија за обука на судии и јавни обвинители, под наслов „Право на слобода на информирање“, со презентација на тема: „Право на слобода на информирање и односи судство и медиуми“.

Објавени трудови:

-„Судска заштита на учесниците во прекршочната постапка што ја водат органите на управата“ – Деловно право бр.17 – Часопис за теорија и практика на правото, Здружение на правници на Република Македонија, јуни 2007;

-„Судска заштита на правата на граѓаните и правните лица низ практичната примена на Законот за управните спорови“– Деловно право бр.19 – Часопис за теорија и практика на правото, Здружение на правници на Република Македонија, октомври 2008 и

-„Потреба за итни измени на Законот за управните спорови“ – Forum Europeum 9 – Управното законодавство и управното судство, Мега проект: Евроинтеграцијата на општествениот, правниот и политичкиот систем на Република Македонија, Правен факултет Јустинијан Први Скопје, март 2010.

Судија Стојанче Рибарев

Судија Стојанче Рибарев

Име и презиме:
Стојанче Рибарев
Година на избор:
2016
Област на која работи судијата:
Оддел за граѓански дела и Специјализиран совет по жалби против одлуки на Управен суд

Образование:

Роден 19.06.1964 год. во Штип-Република Македонија. 

На Правниот факултет во Битола  дипломира во 1987 год.

Правосуден испит положува на 12.04.1990 год. 

Има завршено курс за Англиски јазик –2 степен.

Завршено обука за работа со компјутери-Windows, MS Word & Excel.

Завршено обука за Едукатор 1 и 2 степен.

Посетувано специјалистички курс за деловно право на CEI во Будимпешта како и семинари и курсеви во РМ од областа на имотното право и заштитата на човековите права.

Работно искуство:

Од 05.10.1987 год. започнува со волонтирање во Окружниот стопански суд во Штип каде како приправник е примен на 01.02.1989 год.

По положувањето на правосудниот испит продолжува да работи како Секретар на судот.

На 30.06.1996 год. избран за Судија на Основниот суд во Штип и започнува со работа на граѓанска материја.

На 01.02.1997 год.  избран за Претседател на судот и на таа функција е  до 01.02.2000 год.

На 01.02.2000 год.  избран за член на Републичкиот судски совет и на таа функција е  до 11.07.2002 год.

На 12.07.2002 год.  избран за Судија на Апелациониот суд во Штип. За цело време работи на граѓанска материја од сите области (имотни односи, тровско право и работни односи).

На 29.12.2008 год. избран за Претседател на Апелационен суд во Штип.

Во 2002 год. учествува како консултaнт во работната група за изработка на “Судскиот информационен систем”.

Членувал во повеќе комисии за изработка на прописи.

Од 2006 год. член на Управниот одбор на Здружението на судиите на Р.Македонија.

Во текот на 2007 год.  бил член на комисиии во Министерството за правда за измени и дополнувања на Закон за медијација и за изготвување на Закон за платите на судиите.

Во текот на 2006 год. работи на проекти во Здружението на судии на РМ за донесување на Закон за плати на судиите, а во текот на 2007 год. на проект за утврдување на критериуми за оценка на работата на судиите.

Со одлука бр.02-155/8 од 16.05.2007 год. именуван е  за постојан едукатор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Со одлука на Министерот за правда бр. 09-1846/1 од 24.03.2008 год. именуван е  за член на Испитната комисија за полагање на испит за извршители по предметот Стварно право, семејно право, наследно право, облигации и катастар.

Објавени трудови и активности:

Автор е на стручни написи во Судиска ревија и Весникот “Правник” како и учесник како едукатор на семинари за судии и правници со свои трудови од областа на имотното и тровското право .

Судија Африм Фидани

Судија Африм Фидани

Име и презиме:
Африм Фидани
Година на избор:
2017
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

 

По завршување на средно училиште и отслужување на воениот рок, во 1985 година се запишува на Правниот факултет на Приштинскиот универзитет. Во 1989 година дипломира на Правниот факултет.

 

Работно искуство:

 Од 1990 до 1996 година работи во просвета на работни задачи – правно административни.

 Од  1996  до 2005 година  работи  во Државниот инспекторат за труд на Република Македонија, како републички инспектор за труд област на работни односи.

 Од 2005 до 2007 година е секретар на Општина Врапчиште – Врапчиште.

 Од 2007 до 2011 година е адвокат со седиште во Гостивар.

 Од 18.07.2011 година е избран за судија во Апелациониот суд Скопје – кривичен оддел.

 Со Одлука на Судскиот совет на Република Македонија бр.08-1584/4 од 23.11.2017 година избран е за судија на Врховниот суд на Република Македонија.

Судија Цветанка Периќ

Судија Цветанка Периќ

Име и презиме:
Цветанка Периќ
Година на избор:
2019
Област на која работи судијата:
Оддел за казниви дела и и Оддел за судење во разумен рок

Образование:

Дипломирала на Правен факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје во 1989 година.

Правосуден испит положила во Скопје во 1993 година.

 

Работно искуство:

Во периодот од 1994 година до 2005 година работела како стручен соработник и самостоен судски советник во Апелациониот суд Скопје.

Првпат била избрана за судија во Основниот суд Скопје II Скопје во 2005 година, а од 2007 година до 2009 година работела како судија во Основниот суд Скопје I Скопје на кривична материја.

Во периодот од 2006 година до 2009 година била Претседател на Одделот за кривично полнолетни и Претседател и член на Кривичен совет.

На 30.03.2011 година со одлука за избор 07-588/1 (Сл.в. на РМ бр.42/11 од 4.4.2011 година) е избрана за судија во Апелациониот суд Скопје, каде постапува по предмети во кривичниот оддел.

 

Со одлука на Судскиот Совет на Република Северна Македонија бр.08-1447/2 од 11.09.2019 година е избрана за судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

 

Објавени трудови и активности:

Тренинзи и посета на едукативни семинари/работилници и друго

 • Февруари 2007 година - учество на семинар на тема: „Меѓународно јавно право“.
 • Фебруари 2007 година - учество на семинар на тема: „Право на Европска Унија“.
 • Март 2007 година - учество на семинар на тема„Меѓународно хуманитарн право“.
 • Мај 2007 година - учество на семинар на тема „Докажување и други правни прашања поврзани со примената на меѓународното хуманитарно право„
 • Мај 2007 година - „Студиска посета на меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија во Кралството Холандија“.
 • Јули 2007 година - учество на семинар на тема „Етика“
 • Септември 2007 година - учество на семинар на тема „Право на европска унија“
 • Септември 2007 година – учество на семинар „Посебности на меѓународното хуманитарно право“
 • Декември 2007година – учество на семинар на тема „Амнестиите во меѓународното хуманитарно право и практика“
 • Декември 2007 година – учество на семинар на тема „Тркалезна маса со судиите за формите на соработка по предметите отстапени од МКСПЈ“
 • Јануари 2008 година – учество на семинар на тема „Значењето на судските вештачења во кривичните предмети“
 • Февруари 2008 година – учество на семинар на тема „Постапување по барање за спроведување на истрага, раководење со главен претрес, процесни одлуки во истрага, во текот и надвор од главен претрес“
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Оценка на докази собрани од Полиција и Јавно обвинителство – увид, реконструкција и постапување со незаконити докази“
 • Мај 2008 година – учество на семинар на тема „Финансиски криминал и перење пари“
 • Декември 2008 година – учество на семинар на тема „Видови меѓународна правна помош екстрадиција и трансфер на осудени лица“
 • Мај 2009 година – учество на семинар на тема „Взаемна правна помош во кривичната област“
 • Јуни 2009 година – учество на семинар на тема „Спречување на корупцијата, судир на интереси, препознавање и надминување“
 • Септември 2009 година – учество на семинар на тема „Конфискација на имот и компензација на жртви“
 • Септември 2009 година – учество на семинар на тема „Националното и европското право за заштита на потрошувачите и договорното потрошувачко право“
 • Декември 2009 година – учество на семинар на тема „Кривични дела во врска со сексуално злоставување и насилство врз децата“
 • Декември 2009 година – учество на семинар на тема „Основни карактеристики на кривичните дела, компјутерски криминал и проблеми при негово препознавање“
 • Од 2005-2007 учество на семинари од кривично право
 • Од1994-2005 учество на семинари од разни области

 

Прва<12>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести

 • ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019

  Новости  | 30.10.2019
 • Учество на Регионална конференција

  Новости  | 28.10.2019
  ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, м-р Фаик Арслани и судијата д-р Џемали Саити, на покана на Генералниот Директорат за човекови права и владеење на правото на Совет на Европа, учествуваа во работата на регионалната конференција на тема „Поделба на одговорноста при примената на Европската конвенција за човекови права: надминување на предизвиците преку користење на новите правосудни алатки“. Регионалната конференција се одржа на 24 и 25 октомври 2019 година во Сараево, Босна и Херцеговина, а учество земаа претставници на највисоките судови во регионот. [повеќе]
 • Средба со претставници од Амбасадата на САД во Република Северна Македонија

  Новости  | 25.10.2019
  ВД Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, м-р Фаик Арслани, во просториите на Врховниот суд на Република Северна Македонија на 22 октомври 2019 година, оствари средба со претставници од Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, г-а Дајана Палеквин, шеф на програмата ИНЛ Политичка канцеларија и владеење на правото и г-а Челси Шинур, шеф на програмата ОПДАТ. [повеќе]

Сите вести